Wereldsamenleving Homo Cytobioversalis – Samenbelichaamd Verbindingsonderwijs en Verbindingsonderzoek (SV/V I/II/III)

De cosmocellulaire eenwording van gesteenten, planten, dieren, mensen en insecten zal eenieder helpen de wereldceltransparantie voorgoed innerlijk vorm te geven. Elke SV-(tele)presentatie en/of SV-(tele)meditatie zal transgeosensitief gegeven worden zodat de nieuwe transparante wereldcelmens kan gevisioneerd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Moedergaardcirkel De Keiing – Samenbelichaamd Fruitarisch Heelonderricht en Heelonderzoek (SFH/H I/II/III)

Dagelijks zijn er (pluk)boom- en (pluk)bessengaardmeditaties in het oudkloosterhof en in de wilde graafschapshoven van Bornem om de volksgeneeskundige fruitgaardbelichaming der volkscellen (tele)biovisionair en (tele-)interactief te maken dmv een spontaanhelende moedergaard met kruiden, wildbloemen en biekorven. Elke SFH-(tele)presentatie en/of SFH-(tele)meditatie wordt transsensitief gegeven zodat eenieder leert innerlijk celkontakt te maken met alle soorten natuurlijke vruchten en hun ontstaanswijzen ooit. Alle (recente) vaklitteratuur, fruittijdschriften, fruitwoordenboeken en vele fruitloristische antiquarische werken zijn beschikbaar en celbeschikbaar in het volkshogeschooltje. Elke lente- en zomerzondagavond te 20.00u. zijn er mottemeditaties in de oudkloosterhoogstamgaard van Bornem te betreden via de Dulftstraatparallelweg doorheen de kloosterzijmuuringang aan de Kloosterstraatkruising. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Dierenraadshuis Animallore – Samenbelichaamd Landschappelijk Dieronderwijs en Dieronderzoek (SLD/D I/II/III)

Elk dier en elk ouddier kan in landschappelijke samenbelichaming cosmocellulair geïntegreerd worden zodat een nieuw macro-organisch uitwisselingsleven ontstaat dat alle intelligente noden en talenten spontaan-(kern)empathisch met elkaar deelt. Deze hogere kernmaatschappelijke samenlevenswijze kan dan ook diercelmatig onderwezen worden aan alle geïnteresseerde omgevingsgevoeligen die hun eigenwerkzaamheid celtransparant willen delen met het dierencelbewustzijn en hun zeer specifieke omgevingstalenten. Elke SLD-presentatie wordt transsensitief gegeven zodat eenieder diertalentkontakten en hun omgevingsfrekwenties leert herkennen en integreren. Gespecialiseerde litteratuur kan geraadpleegd en uitbesteed worden in de volkshogeschoolbibliotheek waar ook de samenbelichamingservaringen (tele)sensitief kunnen opgevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Plantenraadshuis Plantlore – Samenbelichaamd Landschappelijk Plantonderwijs en Plantonderzoek (SLP/P I/II/III)

Elke plant en elke oudplant kan in samenbelichaming (oud)landschappelijk hervonden, ingevoeld en cosmocellulair geïntegreerd worden zodat een nieuw plantbewust (tele)talentenbestand kan aangesproken en verinnerlijkt worden waardoor de wereld(oud)plantenwijsheden hun planetaire en interplanetaire omgevingservaringen celbewust kunnen doorgeven. Dit hoogphytosensitief belichaamd onderricht en onderzoek zal een nieuwe kijk op het bewust (oud)organisch samenleven aanreiken zodat het kosmisch samenbelichaamd omgevingsevolueren een hogere inzichtelijke celvelddraagkracht kan verwezenlijken. Elke SLP-presentatie wordt transphytosensitief gegeven zodat plantaardige gelijk(sensitief)gezinden kunnen herkend en ontmoet worden op biomo-, ecomo- en geomologisch plan. Gespecialiseerde litteratuur kan in de volkshogeschoolbibliotheek geraadpleegd en uitgeleend worden. Plantbelichamingservaringen kunnen er ook vrijelijk (tele)sensitief opgevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Gesteentenraadshuis Stonelore – Samenbelichaamd Landschappelijk Mineraalonderwijs en Mineraalonderzoek (SLM/M I/II/III)

Elk gesteente waar en wanneer ook kan cellulair ingevoeld en oudlandschappelijk geïntegreerd worden zodat er een nieuw omgevingsbetrokken samenlevingsverhaal kan opbloeien waarbij gedeelde oorzaaksgevoelige (tele)talenten het inzichtelijke kosmische celleven eindelijk omvattend zullen kunnen vormgeven. Het oudkosmisch geïntegreerde gesteenten(cel)bewustzijn zelf zal dit onderricht klaren in samenbelichaming met zijn/haar geïntegreerde oudlandschappen en het specifieke (deel)belichaamde (samen)celbewustzijn van de geïnteresseerde sensitieve celwetenschapper en/of celwetenschapster. Elke SLM-presentatie zal transmineraalsensitief gegeven worden zodat eenieder leert zich open te stellen voor gesteenten en hun meestal verloren (kosmische) omgevingen. Deze lessen zijn zowel biomo-, ecomo- als geomologisch te volgen en worden in specialisatiesessies ook -exo- aangeboden. Alle gespecialiseerde wetenschappelijke mineraleske litteratuur is raadpleegbaar en uitleenbaar in de volkshogeschoolbibliotheek waar ook hoog(tele)sensitief alle omgevingsgeïntegreerde (kosmische) ervaringsdeskundigheid vrij opgevraagd kan worden. Eventueel kan zelfs uit de uitgebreide (belichaamde) volkslithotheek een exemplaar tijdelijk uitbesteed worden ter empathering en/of ecoempathering. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Meditatiehuis Schip van Kalis – Belichaamd Tele-Onderwijs (BTO I/II)

Dagdagelijks zijn er omgevingsbelichaamde meditaties in het dorpsraadshuis te Bornem die alle vormen van hooggevoelig heelonderricht, -onderzoek en -bestuur innerlijk trachten bij te staan. Telkens worden de laatste nieuwe inzichten transbelichaamd aangereikt zodat er een telemeditatief cytobiocontinuum ontstaat voor alle oude en nieuwe medewerk(st)ers in het inzichtelijk belijden van het oorzakelijke leven. Alle nieuwe geïntegreerde (sterre)wetenschappen van deze site kunnen er tegelijkertijd hoogtelesensitief in aanbelichaming genomen worden te 14/17/20 en 23.00u. in telkens anderhalfuur durende stiltesessies. BTO-presentaties zullen het telemeditatieve belichamingsprincipe technisch uit de doeken doen zodat elke (hoog)sensitiefbegaafde in vrije spontane belichaming en spontane omgevingsbelichaming leert te leven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Gidspunt Kludde – Belichaamd Mytho-Historisch Onderwijs (BMHO I/II)

Elke streek heeft haar eigen meervoudige (legendarische) ontstaansgeschiedenissen die allen cellulair integreerbaar zijn ongeacht de metahistorische complexiteit van haar verborgen overlevering(en). Voornamelijk rond oude volkshoofdplaatsen met beladen landschapsmonumenten is er een amalgaam van onbegrepen restgestaltes en restlandschapsfenomen die allen volledig mytho-historisch duidbaar zijn voor de hoogandersbegaafde onderzoek(st)er. Dit cytohistoriobiomologisch en cyto(-)ecomologisch genuanceerd onderricht inspireert vele meerbegaafde jongeren tot een eigen empathief streekonderzoek onder vele wetenschapsintegratieve vormen. Elke BMHO I/II-presentatie wordt translegendesensitief gegeven zodat eenieder oorzakelijk leert invoelen met betrekking tot onbegrepen oudomgevingsbelichamingsoverleveringen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Reuzenheemmuseum Abaris – Belichaamd Belevend Onderwijs (BBO I/II)

De belichaamde omgevingsbeleving is een nieuwe vorm van hooggevoelig intercultureel heelonderwijs dat ook museaal kan aangereikt worden. De zeer uitgebreide en volledig aanbelichaamde volksbibliotheek en volkslithotheek van het dorpsraadshuis te Bornem wordt hiertoe op aanvraag vrij ter invoeling en mede-aanbelichaming aangeboden zodat elke hoogandersbegaafde geïnteresseerde dit hoogwaardige helderzintuiglijke celleerproces spontaan leert herkennen, hanteren en vervolmaken. Ook (postuum) hoogtelesensitief kan het heemmuseum aanbezocht en mede-aanbelichaamd worden zodat een nieuwe transparante omgevingssamenbelichaming in stilte en effectief tot landschapsverheffing kan leiden. Elke BBO I/II-presentatie wordt transmuseumsensitief gegeven zodat eenieder een globale inkijk krijgt in de vele mogelijkheden van dit nieuwe levende heelonderwijs. Elke heemmuseale diepte kan ook in presentatie gegeven worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Verhalenarchief Het Alvermanneke – Belichaamd Narratief Onderwijs (BNO I/II)

Elk belichaamd verhaal heeft de innerlijke kracht van vervoering en ontroering en maakt de weg vrij tot inzichtelijke en oorzakelijke integratie door middel van levensechte cellulaire verblijding. Deze verhaalmatige aanbelichaming of cytobiomologie annex cytoecomologie wordt integraal aangereikt in het Bornemse dorpsraadshuis waar een gespecialiseerde volksverhaalbibliotheek vrij toegankelijk is en in medebelichaming kan verhaald worden. Elke BNO I/II-presentatie wordt transverhaalsensitief gegeven zodat een cellulaire inkijk in verhaalbelichaming mogelijk is. Verhaalduiding is steeds mogelijk via e-mail, telefoon, briefpost of samenbelichaming. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant – Samenbelichaamd Oudheelonderwijs (SO I/II)

De oude reuzengeslachten op Aarde zijn inzichtelijk samengebracht door middel van omgevingsvisionaire belichamingsleergangen genaamd cytomegalobiomologie en cytomegaloecomologie of geïntegreerde oorzakelijke en landschappelijke reuzenkunde die allen tesamen geleid hebben tot de oprichting van deze gespecialiseerde heemkundige kring die haar samenbelichaming volledig wijdt aan de oudste omgevingstalenten dezer reuzen en reuzinnen en hun zeer specifieke omgevingsheelbelichamingen. Elke SO I/II-presentatie wordt transpalaeoecosensitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de eigenlijke omgevingsnabijheid van deze oudfenomen en hun landschappelijke indringendheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie