Wildplukboswachterij De Veemgraaf – Belichaamd Organisch Onderwijs en Onderzoek (BOO/O I/II)

Wildvegetarisme, wildveganisme en wildfruitarisme kunnen ook belichaamd beoefend worden waardoor de transsensitieve kontakten met planten, struiken en bomen concrete informatie met betrekking tot spontane belichamingsintegraties kunnen aanreiken. Deze nieuwe vormen van organische en omgevingsorganische mede- of samenbelichaming genaamd organobiomologie en organoecomologie kunnen via een transparante celstructuur versneld aangeleerd worden waarin dan mettertijd het volledige omgevingseigen wildplantleven kan betrokken worden. Elke BOO I-presentatie wordt dan ook transplantsensitief gegeven zodat elkeen verbinding leert te maken met alle gekende en ongekende wilde omgevingsplanten die een spontane heelbelichaming willen aanreiken. Elke BOO II-presentatie gaat op zoek naar de spontane heelomgevingsbelichaming van ieders (oud)wildplantaardig omgevingsleven. Alle naslagwerken mbt eetbare wildplanten en hun plantloristische (heel)eigenheden kunnen vrij ontleend worden in de volkshogeschoolbibliotheek en -etherotheek Kloosterstraat 55 waar ook vierweekdagelijks plantmeditatieve omgevingsbewegingen vrij worden aangereikt. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Hemelbijstand Sinte Mette – Helderbelichaamd Heelonderwijs en Heelonderzoek (HH/H I/II)

Het CBO of ‘celtransparant belichaamd onderwijs’ wordt in ons stil wereldvolkshogeschooltje reeds decennialang vrij aangereikt aan alle oudgestorvenen, jonggestorvenen en stilgeborenen die ons pad geluidsloos kruisten. Elke nieuwe wereldwetenschapsintegratieve doorbraak wordt ook steeds opnieuw ter (tele)celleerbeschikking gesteld aan alle geïnteresseerde postume (tele)talentvaardigen ooit. Elke belangrijke oorzaaksinzichtelijke informatie wordt zodoende ook steeds samenaanbelichaamd zodat er een continue transparante celgeconnecteerde doorstroming is op vele omgevingslijdzame kernniveaus. Het helderbelichaamd heelonderwijs annex heelonderzoek is door deze grensoverschrijdende omgevingstransparante celsamenwerking in een welgekomen omgevingsinzichtsverbreding geraakt wat elke dorpsraadshuishouding mettertijd zeer zal verblijden. Elke HH I-presentatie wordt ook transpostuumsensitief gegeven zodat eenieder celvisionair zicht krijgt op deze nieuwe vormen van helderbelichaamd omgevingsonderricht. De HH II-presentaties zijn in functie van het postuum transcelcoördineren van onvoorziene natuurrampen en/of ende/epidemieën. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Astrolaboratorium Sabazios – Belichaamd Sterrekundig Onderwijs en Onderzoek (BSOO I/II)

Alle hemellichamen ooit kunnen transcellulair (samen)aanverkend en (samen)aanbelichaamd worden door hoogsensitieve en hoogtranssensitieve telewerk(st)ers. Deze teletranscelexcursies zijn steeds in functie van het cytotransecomologisch en cytotransgeomologisch wereldceldraagvlak van onze Moederplaneet die haar wereldcelbewustzijn volledig transparant tracht aan te reiken aan al haar natuurlijke kinderen. Onder andere het primordiaal ontstaan der hemellichamen wordt transexocellulair in kaart gebracht zodat het astronomisch onderricht eindelijk van binnenuit kan gegeven worden. Elke BSOO I-presentatie wordt transexosensitief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke exotalenten leert herkennen. Elke BSOO II-presentatie is onderdeel van een opleiding tot ‘belichaamd sterrekundig onderzoeker’. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Onderzoeksinstituut Merowig – Belichaamd Oudlandschappelijk Onderzoek (BOO II)

Alle oudlandschappen bezitten een eigen emergentie die nooit in kaart gebracht geweest is en die onder verschillende noemers een oneigen geschiedkundig tot zelfs legendarisch en aartsmythomaan leven gaan leiden is. Al deze werkelijkheidsverwordingen zijn cellulair integreerbaar en horen onder de noemers cytoecomologie en cytogeomologie thuis wat simpelweg wil zeggen dat landschappelijke en/of planeetlandschappelijke plasmatische intelligenties (of plasmagenties) historisch ontmantelbaar en cellulair integreerbaar zijn. Ook onze oudere sterreplasmagenties horen in dit rijtje thuis wat dan weer de namen cytoexoecomologie en cytoexogeomologie oplevert. Elke BOO II-presentatie wordt daarom transplasmasensitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de onwaarschijnlijke nabijheid van zulke zeer komplexe historische oudlandschapsfenomenen. Elke mogelijke landschapsbijstand hieromtrent kan bekomen worden in het dorpsraadshuis Kloosterstraat 55 te Bornem waar ook een zeer sterke volksbibliotheek vrij voorradig is mbt alle anomalische landschapsverschijnselen ooit. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Wereldbuurthuis Malpertuis – Multicultureel Belichaamd Onderwijs (MBO I)

Elke wereldburger heeft een eigen specifieke ontstaansgeschiedenis die cellulair en omgevingscellulair kan geïntegreerd worden in het dorpscelraadshuis Kloosterstraat 55 te Bornem. Deze transsensitieve integraties zijn zowel ethnobiologisch als ethnoecologisch en zullen de betrokkene ontheemden integraal aanbelichamen in en met hun oudthuisomgevingen wat een essentiële celnoodzaak is om nieuwcultureel te kunnen herintegreren. Ook de ethnozoö-, ethnophyto- en ethnomineralogische omgevingscelintegraties behoren tot deze interculturele inburgeringsnoodzakelijkheid en zijn allen vrij beschikbaar in dit wereldbuurthuiswerkingsaanbod tesamen met een vrije anthropologische volksbibliotheek in hetzelfde huis. Ook de cellulaire integratie der plaatselijke oudethnische dorps- en streekraden en hun specifieke ouddorpstradities zijn onderdeel van dit multicultureel totaalpakket zodat ook het nieuwe bestuurlijke herinburgeren transparant kan aangevat worden. Elke MBO I-presentatie wordt transethnosensitief gegeven zodat de oudvolksgroepsgevoeligheden spontaan-integratief kunnen geschieden en mettertijd ook de palaeoethnologische oudlandschapsstructuren kunnen aanbelichaamd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Volkshogeschool Dispargum – Belichaamd Oud-Landschappelijk Onderwijs (BOLO I/II)

Dit cellulair geintegreerde Frankisch-Dispargische oudwereldlandschap en ongekend immaterieel werelderfgoed van Klein-Brabant wordt tesamen met vele andere legendarisch-historische landschappen integraal belichaamd aangeboden aan elke betrokken geïnteresseerde onder verschillende nieuwhedendaagse onderwijsnoemers zoals wetenschapsintegratief onderwijs, belichaamd onderwijs, omgevingsbelichaamd onderwijs, primordiaal belichaamd onderwijs tot zelfs primordiaal omgevingsbelichaamd onderwijs waarmee een nieuwe onderlinge celverbondenheid voor het Klein-Brabantse volk en alle andere oudvolkshoofdplaatsen en hun bewoners innerlijk kan vormkrijgen. Al deze onderwijsmethoden kunnen in het Bornemse dorpsraadshuis met vrije (gespecialiseerde) volksbibliotheek en volkslithotheek Kloosterstraat 55 opgevraagd worden zodat een beeld kan ontstaan van de nieuwe hoogsensitiefbegaafde onderwijsmogelijkheden die hier in stilte reeds decennialang gedoceerd en in wereldkaart gebracht worden. Elke BOLO I-presentatie wordt transecosensitief gegeven zodat eenieder landschappelijk en oudlandschappelijk leert invoelen en celvisioneren. Elke dieptepresentatie (en/of -raadpleging) is ook steeds mogelijk alsook elke (streek)gerichte thuisvoordracht mbt alle nieuwe vormen van geïntegreerde en landschapsgeïntegreerde onderwijsvormen die op deze uitgebreide volksbijstandswebsite staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Spectrobiomologie – Belichaamd Kleurklankonderwijs (BK I)

De cellulaire integraties van het atomaire spectraallijnsysteem en haar atomaire spectraalbandsystemen zullen de nieuwe leerbelichamingsinitiatieven sterk inspireren. Elke oudspectraallijnverwording wordt oorzakelijk bezocht en geïntegreerd zodat een vrije kosmische informatiedoorstroming voor eenieder beschikbaar wordt. Elke BK I-presentatie wordt transspectrumsensitief gegeven zodat kleurklankbaden spontaan kunnen ervaren en geïntegreerd worden. Elke weekdaglaatavondmeditatie zal bijkomend cytospectrobiomologisch georiënteerd zijn. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytocosmobio/eco/geomologie – Kosmisch Belichaamd Onderwijs en Onderzoek (KBO/O I/II/III)

De mogelijkheid tot het belichamen van een open kosmisch celsysteem met betrekking tot alle leven op Aarde is reeds onderdeel van het BDO of ‘belichaamd dynamisch onderwijs’ geworden en wordt wereldwijd omgevingscelbewust in kaart gebracht door vele heldervoelenden. Elke emergentie ooit wordt hierbij gradueel ingevoeld en vervolgens geïntegreerd afhankelijk van de specifieke talentvaardigheden die in (hogere) belichaming mettertijd zullen verworven worden. De sterk verouderde (theoretische) sterrewetenschappen zullen daardoor cosmocellulair heringevuld worden waardoor de nieuwe hooggevoeligen en/of hoogbegaafden celintelligent kunnen leren handelen en eindelijk de (holografische) wereldwetenschappen kunnen leren integreren in een nieuwe bioversele en ultradynamische samenbelichaming. Elke KBO/O I/II/III-presentatie wordt transcelsensitief gegeven zodat dit nieuwe leven van binnenuit kan begrepen, overzien en belichaamd worden op lichamelijk, landschappelijk en planetair niveau tegelijkertijd. Dagdagelijks zijn er ook telemeditaties beschikbaar en verhaalbaar te 14.00u., 17.00u., 20.00u. en 23.00u. in het volkshogeschooltje te Bornem zodat alle nieuwste cosmocellulaire verinnerlijkingen spontaantranssensitief kunnen bijgehouden worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytomystobiomologie – Belichaamd Mystiek Heelonderwijs en Heelonderzoek (BMH/H I)

Elke mystieke en aartsmystieke traditie kan primordiaal-cellulair en dus wereldinzichtelijk geïntegreerd worden zodat een nieuwe oorzaakskrachtige levenseenheid ontstaat met betrekking tot alle wereldtradities ooit en hun vele (ongekende) veruiterlijkingen. Ook kunnen alle aanbrengers en aanbrengsters van deze (aarts)tradities eindelijk intermenselijk of cytobiomologisch ontmoet en geraadpleegd worden waardoor het geïntegreerde cosmocellulaire volkscelleven een nieuwe diepe eenheidsglans verwerft. Alle begrepen, onbegrepen en verdwenen mystieke wereldwerken ooit kunnen eveneens medeverlichamelijkt worden waardoor de vergelijkende analoge wereldbetekenissen eindelijk door eenieder zullen kunnen opgehelderd en mede-ingevoeld worden. Elke BMH/H I-presentatie wordt teletranssensitief gegeven zodat elkeen leert celbiovisionair kontakt te maken met eender welke traditie en haar sticht(st)er ooit. Elke weekdagavond zijn er ook telemeditaties hierrond in het volkshogeschooltje te Bornem te 20.00u. en 23.00u. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytosocioecomologie – Samenbelichaamd Heelbestuur en Heelonderwijs (SHH III)

Elke natuurlijke regio kan in al haar samengestelde psychosociobiotopische en psychosocioecotopische delen (wetenschapsintegratief) samenverlichamelijkt worden tot een nieuw volkscelgeheel dat zelfheelbesturend en zelfheelonderwijzend werkzaam zal kunnen zijn en waarbij het nieuwe omgevingsdraagkrachtige volkscelweten een spontane ecoenergetische volksbijstandsbelichaming blijvend zal kunnen aanreiken. Elke SHO/O III-presentatie zal transregiosensitief gegeven worden zodat elkeen de bijzonderheid van dit omgevingspionierswerk celbiovisionair kan proeven. Elke weekdagavond te 20.00u. en 23.00u. zijn hierrond teleregiomeditaties in het volkshogeschooltje te Bornem. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie