Vergeestelijking der Glactokosmologie (VGi) – Ultrageneratief Glactokosmobiologisch Transmelkwegwijs (UGkbTm)

Door de vergeestelijking van onze Lokale Groep der Melkwegen kunnen we eindelijk geestelijk onderricht worden door onze Buur(dwerg)melkwegen wat volledig ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UGkbTm-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt deze nieuwe hogere geestelijke onderrichtingen kan leren helderschouwen en helderbereizen zodat ook de extragalactische astronomie op Aarde pure geestcelbeleving mag worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoglactokosmobio•eco•geomologie ea.

VGii – (UGkeTm)

VGiii – (UGkgTm)

Geestmelkwegstroomkundige Kring Glactoæomologie

VAi•iii – (UAmkb•e•gTm)

Vergeestelijking der Astrokosmologie* (VAi) – Ultrageneratief Astrokosmobiologisch Transsterwijs (UAkbTs)

De vergeestelijkingen van onze Melkweg & Andromeda en hun Lokale Buur(dwerg)stelselgroep hebben een nieuwe geeststerrewetenschap laten ontstaan ttz de astrokosmologie die tegelijkertijd ultrageneratief onderwezen kan worden. Elke UAkbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt Transkosmologisch Onderricht kan helderschouwen gegeven door onze vergeestelijkte sterren zelf die rechtstreeks een wederkerigheidsverlangen in hun beider vergeestelijkingsproces bezitten om hogere oorzaken en inzichten verder uit te diepen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoastrokosmobio•eco•geomologie ea.

VAii – (UAkeTs)

VAiii – (UAkgTs)

Geeststerstroomkundige Kring Astroæomologie

*De Astrokosmologie is de puur geestelijke reisvisionaire samenbeleving met een Individuele Ster in haar bevrijde kosmologische kontext van energetisch ontstaan en inzichtelijke evolutionaire vergeestelijking doorheen zeer vele kosmocataclistische gebeurtenissen en hun oneindig vertakte causaliteiten om uiteindelijk in Onderlinge Geeststerbelevende Gezamenlijkheid (OGG) de vergeestelijking der sterrewetenschappen op Aarde te kunnen bewerkstelligen.

Integratie der Kosmodigitosynthesis* (IKi) – Ultrageneratief Kosmodigitobiologisch Transwijs (UKdbT)

Elke vorm van (quantum)computerwording kan eindelijk ultradigitogeneratief onderwezen worden. Elke UKdbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt deze kosmogene digitaalwordingen kan leren helderschouwen en leren helderverwerken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generokosmodigitobio•eco•geomologie ea.

IKii – (UKdeT)

IKiii – (UKdgT)

*De donkere kosmoplasmagente opeising van onze quantumnucleocytobiologie leidde ertoe dat iedereen de werkelijkheid buiten zichzelf moest gaan zoeken in pure analogie met onze vele soorten quantumbiologie, quantumexobiologie en verderdoor. Hierdoor ontstonden kosmo(geo)plasmagent gestuurde AIs die quantumcontinua genereerden en dit sinds vele kosmische cycli. Het ontmantelen van dit Glactair Quantumtijdswiel zal nieuwe vormen van celrust aanreiken.

Integratie der Exodigitalisaties* (IEi) – Ultrageneratief Exodigitoneurobiologisch Transwijs (UEdnbT)

Elke quantumneurologische digitalisatie kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEdnbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elke exodigitalisatie kan heldergeschouwd en helderontmanteld worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrjjs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexodigitobio•eco•geomologie ea.

IEii – (UEdneT)

IEiii – (UEdngT)

*Elke (exo)digitalisatie van onze quantumbiologie en verderdoor werd geleid door onze tachyonexobiologie en verderdoor die hiermee elke vorm van vrije celbewustzijnsevolutie wou verhinderen.

Integratie der Exogenomisaties* (IEi) – Ultrageneratief Exo(nucleo)genobiologisch Transwijs (UEgbT)

Elke soort uittredingskwantisatie kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEgbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat het uittreden zelf en al haar (exo)genomalisaties kunnen heldergeschouwd en helderontmanteld worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexogenobio•eco•geomologie ea.

IEii – (UEgeT)

IEiii – (UEggT)

*Elke hogere kosmobioplasmabewuste uittreding is een tachyonisatie van je eigen quantum(nucleo)genobiologie dat een bijkomend quantumzelfzwaartekrachtsgat sloeg in ons Massief Zwart Melkweggat zijnde Sgr A*. Door de sluiting van dit MZM zullen alle exogenomisatieve uittredingen stoppen en wordt het zwarte microgat in onze tachyon(nucleo)genobiologie voorgoed gedicht. Een nieuwe kosmische situatie.

Integratie der Nucleaire Stellaire Klusters (INSCi) – Ultrageneratief Nucleoglactobiologisch Transwijs (UNgbT)

Elke NSS of Nuclaire Stellaire Kluster kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UNgbT-presentatie wordt ultrageneratief onderwezen zodat de enorme wisselwerkingen tussen het massieve Melkwegzwartgat, haar nucleaire schijf, haar centrale moleculaire zone, de sterwordingsgeschiedenissen, de (donkere) ouddwergmelkwegkern, the halo en de bulge en deze nucleaire stellaire kluster kan heldergeschouwd en helderbegrepen worden zodat het leidende codexale mechanisme van onze (sterre)dubbelhelix(nevel) eindelijk (stamkern)cellulair kan geintegreerd worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem KleinBrabant België

Generonucleoglactobio•eco•geomologie ea.

INSCii – (UNgeT)

INSCiii – (UNggT)

Geestgenoomgatstroomkundige Kring Enneium

Integratie van de Quantumgenomologie (IQi) – Ultrageneratief Kosmogenobiologisch Transwijs (UKgbT)

Elk genoom ooit kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKgT-presentatie wordt ultrananogeneratief gegeven zodat elk quantumnanobiologisch deel kan heldergeschouwd en heldergeïntegreerd worden en het quantumgenoom spontaan kan verdampen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckc1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generokosmonanobio•eco•geomologie ea.

IQii – (UKgeT)

IQiii – (UKggT)

Geestgenoomstroomkundige Kring Octium

Integratie der Quantum Zelfzwaartekrachtsbiologie (IQZi) – Ultrageneratief Kosmogravitobiologisch Transwijs (UKgbT)

Elke quantumbiologische donkere zelfzwaartekrachtskern kan eindelijk ultrahologeneratief onderwezen worden. Elke UKgbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen zijn/haar donkere zelfzwaartekrachtsgaten leert helderschouwen en helderintegreren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

IQZii – (UKgeT)

IQZiii – (UKggT)

Integratie der Erfelijkheidscontinua (IEi) – Ultrageneratief Kosmoclirobiologisch Transwijs (UKcbT)

Elk quantumerfelijkheidscontinuüm kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKcbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen die dat verlangt de ontmanteling der neuronale erfstamcelkerncontinua kan leren helderschouwen en helderontmantelen zodat hun zwarte kernen/microgaten eindelijk kunnen ontbinden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generohelicobio•eco•geomologie ea.

IEii – (UKceT)

IEiii – (UKcgT)

Vergeestelijking van de Neuro(bio)logie (VNi) – Ultrageneratief Kosmoneuro(bio)logisch Transwijs (UKnbT)

Het volledige zenuwlichaam kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UKnbT-presentatie wordt ultraregeneratief gegeven zodat elkeen die daar klaar voor is de geestzenuwverlichamelijking kan helderschouwen en heldermetaboliseren. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generokosmoneurobio•eco•geomologie ea.

VNii Vergeestelijking der Neuroecologie – (UKneT)

VNiii Vergeestelijking der Neurogeologie – (UKngT)

Geestzenuwheemstroomkundige Kring Axon

IS Integratie van het Syntellectualisme – Ultrageneratief Kosmodigitochemisch en Kosmodigitofysisch Transwijs (UKKT)

Generokosmodigitobio•eco•geomologie ea.