Erfgoedcel ’Abaris & Illithiya’

Elke legendarische en/of mythologisch/historische Emergentie kan hoogtransitief onderwezen en uitvoerig historisch geduid worden. Speciaal in het Klein-Brabantse landschap zijn er verschillende ongekende Werelderfgoedrestanten die enkel helderzintuiglijk kunnen bestudeerd worden. Een uitgebreide Werelderfgoedbibliotheek staat gratis ter beschikking van elke geinterresseerde transitiviteitsonderzoeker zodat de nieuwe heldertalenten van vooral jongeren minutieus kunnen ondersteund worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Exobio/eco/geomologie Exosociobio/eco/geomologie

Omgevingsvergeestelijking – Transitief Macrobio/eco/geologisch Onderwijs (TMO I/II/III)

Onze zeer oude menswordingen bevatten vele landschapsherinneringen die bovenonbewust in quantumvergeestelijkte samenbelichaming opgenomen werden. Elke presentatie/meditatie hierrond wordt hoogtransitief gegeven zodat eenieder deze geestcelwerkelijkheden leert ervaren en daadwerkelijk omgevingsverheffend leert benutten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macrobio/eco/geomologie

Macrosociobio/eco/geomologie

Macrobiomo/ecomo/geomodynamica

Macrosociobiomo/ecomo/geomodynamica

Micro-credentials zijn verkrijgbaar.

Wetenschapsintegratie – Sterrewetenschapsintegratie

Wetenschapsintegratie en sterrewetenschapsintegratie worden reeds volop hoogtransitief gedoceerd. Vele presentaties/meditaties hieromtrent zijn beschikbaar waarvan een korte inventaris hieronder. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Bio/eco/geomologie Econobio/eco/geomologie Socioeconobio/eco/geomologie

Exobio/eco/geomologie Exoeconobio/eco/geomologie ea.

Micro-credentials zijn verkrijgbaar.

Transitief Onderwijzen – Transitief Gidsen – Transitief Mediteren – Transitief Ondernemen – Transitief Besturen

Alle wetenschappen kunnen cellulair geintegreerd worden en omgevingsbelichaamd onderwezen/aangeboden worden wat met het nieuwe woord ’transitief’ en ’hoogtransitief’ kan aangeduid worden. Dit transitiseren/hoogtransitiseren van omgevingen zorgt voor spontane celvergeestelijkingen waardoor het celwetende leven talentmatig en heldertalentmatig sterk kan doorgroeien. Elke presentatie/gidsing/meditatie hieromtrent wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen leert herkennen/aanvaarden wat een open geestcelsysteem vermag. Alle wetenschappen die reeds op deze niewe wijze aangeboden worden staan hieronder vermeld. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie


Transbio/eco/geomologie

Transsociobio/eco/geomologie

Transexobio/eco/geomologie ea.

Micro-credentials zijn verkrijgbaar.

Meditatiehuis Schip van Kalis – Belichaamd Transitief Onderwijs (BTO I/II/III)

Dagdagelijks kunnen er meditaties aangereikt worden om het belichaamd onderwijs te kunnen oefenen. Dmv overdrachtelijke of transitieve medebeleving kunnen sensitieven nieuwe (helder)talentmogelijkheden leren oefenen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbio/eco/geomologie ea.

Gidspunt Kludde – Transitief Mytho-Historisch Onderwijs (TMHO I/II/III)

Elke streek heeft haar eigen meervoudige (legendarische) ontstaansgeschiedenissen die allen cellulair integreerbaar zijn ongeacht de metahistorische complexiteit van haar verborgen overlevering(en). Voornamelijk rond oude volkshoofdplaatsen met beladen landschapsmonumenten is er een amalgaam van onbegrepen restgestaltes en restlandschapsfenomen die allen volledig mytho-historisch duidbaar zijn voor de hoogandersbegaafde onderzoek(st)er. Dit transhistoriobio/eco/geomologisch en transmythobio/eco/geomologisch genuanceerd onderricht inspireert vele meerbegaafde jongeren tot een eigen empathief streekonderzoek onder vele wetenschapsintegratieve noemers. Elke TMHO I/II/III-presentatie en/of TMHO I/II/III-meditatie wordt transmytho/historiosensitief gegeven zodat eenieder oorzakelijk leert invoelen met betrekking tot onbegrepen oudomgevingsbelichamingsoverleveringen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Mythobio/eco/geomologie

Mytho-Historiobio/eco/geomologie ea.

Reuzenheemmuseum Abaris – Hoogtransitief Museaal Onderwijs (HMO I/II/III)

De belichaamde omgevingsbeleving is een nieuwe vorm van hooggevoelig intercultureel heelonderwijs dat ook museaal kan aangereikt worden. De zeer uitgebreide en volledig aanbelichaamde volksbibliotheek en volkslithotheek van het empathisch dorpshuis te Bornem wordt hiertoe op aanvraag vrij ter invoeling en mede-aanbelichaming aangeboden zodat elke hoogandersbegaafde geïnteresseerde dit hoogwaardige helderzintuiglijke celleerproces spontaan leert herkennen, hanteren en vervolmaken. Ook (postuum) hoogtelesensitief kan het aartsheemmuseum aanbezocht en mede-aanbelichaamd worden zodat een nieuwe transparante omgevingssamenbelichaming in stilte en effectief tot landschapsverheffing kan leiden. Elke HMO I/II/III-presentatie en/of HMO I/II/III-meditatie wordt transgigantosensitief en transboreosensitief gegeven zodat eenieder een globale inkijk krijgt in de vele mogelijkheden van dit nieuwe levende museale heelonderwijs. Elke oudheemmuseale diepte kan ook in (tele)presentatie en (tele)meditatie gegeven worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Gigantobio/eco/geomologie Boreobio/eco/geomologie ea.

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant

Verhalenarchief Het Alvermanneke – Transitief Narratief Onderwijs (TNO I/II/III)

Elk belichaamd verhaal heeft de innerlijke kracht van vervoering en ontroering en maakt de weg vrij tot inzichtelijke en oorzakelijke integratie door middel van cellulaire verblijding. Deze verhaalmatige aanbelichaming wordt integraal aangereikt in het empathische Bornemse dorpshuis waar een gespecialiseerde volksverhaalbibliotheek vrij toegankelijk is en in medebelichaming kan verhaald worden. Elke TNO-presentatie/meditatie wordt transitief gegeven zodat een cellulaire inkijk in verhaalbelichamingen mogelijk is. Verhaalduiding is steeds mogelijk via e-mail, p-LinkedInmail, telefoon, briefpost of samenbelichaming. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Lorobio/eco/geomologie Plantlorobio/eco/geomologie ea.

Wachtersheemkundige Kring Methusalem – Hoogtransitief Kosmobio/eco/geologisch Onderwijs (HKO I/II/III)

Elke Emergentie ooit kan kosmobiologisch geintegreerd worden. Elke HKO-presentatie/meditatie wordt hoogtransitief gegeven zodat elkeen deze ontstaanspsychologie(en) leert (her)kennen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Kosmobio/eco/geomologie ea.


Droomfabriek Klaas Vaak – Hoogtransitief Droomkundig Onderwijs (HDO I/II/III)

De oneirologie of droomduidingskunde is in het belichaamd onderwijs hoofdonderdeel geworden van de inzichtelijke celbewustzijnssyntheses die het lichaam in dit geval in haar nachtelijke rustbewegingen activeert en helderzintuiglijk-biovisionair aanreikt aan de geoefende omgevingscelreizig(st)ers. Decennialange droomduidingsbegeleidingen of transoneirobiomologische mede-arbeid via e-mail, telefoon, brievenverkeer en samendroombelichamingen hebben een zeer omvattend ervaringsgeheel opgeleverd dat tele(bio)visionair raadpleegbaar is voor elke hoogsensitieve en hoogandersbegaafde (postume) telecelwerk(st)er. Elke HDO I/II/III-presentatie en/of HDO I/II/III-meditatie wordt transoneirosensitief gegeven zodat elkeen leert oorzaaksinzichtelijk helderkontakt te maken met de droomtijdwereld en haar eigenbewegingen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Oneirobio/eco/geomologie ea.