Droomfabriek Klaas Vaak – Samenbelichaamd Droomonderwijs en Droomonderzoek (SDD I/II)

De oneirologie of droomduidingskunde is in het belichaamd onderwijs hoofdonderdeel geworden van de inzichtelijke celbewustzijnssyntheses die het lichaam in dit geval in haar nachtelijke rustbewegingen activeert en helderzintuiglijk-biovisionair aanreikt aan de geoefende omgevingscelreizig(st)ers. Decennialange droomduidingsbegeleidingen of cytooneirobiomologische mede-arbeid via e-mail, telefoon, brievenverkeer en samendroombelichamingen hebben een zeer omvattend ervaringsgeheel opgeleverd dat tele(bio)visionair raadpleegbaar is voor elke hoogsensitieve en hoogandersbegaafde (postume) telecelwerk(st)er. Elke SDD I-presentatie wordt transdroomsensitief gegeven zodat elkeen leert oorzaaksinzichtelijk helderkontakt te maken met de droomtijdwereld en haar eigenbewegingen. De SDD II-presentaties zullen in het teken van landschappelijke droomtijdsyntheses staan voor oa alle tele-omgevingswerkers en (-)omgevingsverheffers. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Voordrachtencentrum Ogmios – Belichaamd Omgevingsonderwijs (BO I/II)

Op aanvraag kunnen vrije wetenschapsintegratieve en gespecialiseerde celbelichaamde (thuis)voordrachten gehouden worden in een nieuwe historio-agogische context die oa met name de cytoecobiomologie en de cytobioecomologie of het totaalvernieuwende (multipele) innerlijke omgevingsbelichaamde (cel)onderwijs mogelijk maken waardoor onmiddellijke inzichtelijke tot zelfs oorzakelijke aanbelichamingen spontaan (kunnen) biogenereren. Dit geïntegreerd belichaamd omgevingsonderwijs zal op korte tijd deel uitmaken van de nieuwe geïntegreerde leerplannen annex eindtermen waardoor de nieuwe cellulair-geïntegreerde (sterre)wetenschappen voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis van onderuit opgang zullen maken. Elke BO I-presentatie wordt transwetenschapsintegratief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in de enorme verborgen talentmogelijkheden hieromtrent waarbij de BO II-presentaties zich meer op de geïntegreerde hemellichaamwetenschappen zullen richten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Herstelacademie De Dulle Griet – Belichaamd Heel-Onderwijs (BH-O I/II)

Elke stille hooggevoeligheid en/of stille hoogandersbegaafdheid laat een verwarrend spoor van (langdurige) symptomen en onbegrijpelijke deelsyndromen na die allen door praktische cytobiomologische begeleiding kunnen geïntegreerd worden. Dit belichaamde inzichtelijke en oorzakelijke onderwijs is gericht op een transparante celbeleving van alle bewuste en onbewuste herinneringen ooit door cathartieve cellulaire integratie en al haar spontane belichamingstalentvaardigheden. Elke restinvoeling en elke restomgevingsinvoeling wordt in samenbelichaming ontmoet zodat herkenning en integratie het nieuwe spontane normaal kunnen worden eventueel gekoppeld aan een nieuwe zelfstudie mbt het gestabiliseerde hooggevoeligheidstalent of -teletalent dat nu eindelijk voluit kan gaan en waarvoor een uitgebreide volksbibliotheek vrij ter beschikking staat. Elke BH-O I-presentatie wordt transtalentsensitief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in eigen stille talent(en) en talentvaardigheden. Elke BH-O II-presentatie behelst omgevingstalenten en hun talentwederwaardigheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Syndroomkliniek De Zwaanridder – Samenbelichaamd Heelonderwijs en Heelonderzoek (SHH I/II)

Elk symptoomveld en elk syndroomveld is oorzakelijk invoelbaar en inzichtelijk ontmantelbaar in samenbelichaming met alle celsysteembetrokken telehooggevoeligen. Deze nieuwe vorm van causale omgevingslijdzame co-catharsis of etiopatho(systeem)biomologie en etiopatho(-)ecomologie is ook toepasbaar met betrekking tot dieren en planten en de kleine volkjes die hen omringen. Het uitgangspunt is de transparante cellulaire omgevingsverbinding die hiervoor inzichtelijk vervolmaakt wordt totdat een breed genoeg omgevingsceldraagvlak ontstaat dat intelligent-lijdzaam kan doordringen tot de zeer komplexe ontstaansmechanismen van eender welke oud(deel)cellulaire omgevingsverstoring. Elke SHH I-presentatie wordt transcelsensitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de oorzakelijke verharding van symptomen en syndromen en hun multipele celleefwerelden. Elke SHH II-presentatie zal de etiopathoecomologische invalshoek hanteren die landschappen tracht bij te staan in oorzaaksherkenning en gemeenschapsheelheid. Alle recente gespecialiseerde wetenschappelijke pathobiologische werken mbt mensen, dieren, planten en hun kleine volkjes kunnen vrij ontleend worden in de zeer uitgebreide volkshogeschoolbibliotheek Kloosterstraat 55 te Bornem. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Wildplukboswachterij De Veemgraaf – Belichaamd Organisch Onderwijs en Onderzoek (BOO/O I/II)

Wildvegetarisme, wildveganisme en wildfruitarisme kunnen ook belichaamd beoefend worden waardoor de transsensitieve kontakten met planten, struiken en bomen concrete informatie met betrekking tot spontane belichamingsintegraties kunnen aanreiken. Deze nieuwe vormen van organische en omgevingsorganische mede- of samenbelichaming genaamd organobiomologie en organoecomologie kunnen via een transparante celstructuur versneld aangeleerd worden waarin dan mettertijd het volledige omgevingseigen wildplantleven kan betrokken worden. Elke BOO I-presentatie wordt dan ook transplantsensitief gegeven zodat elkeen verbinding leert te maken met alle gekende en ongekende wilde omgevingsplanten die een spontane heelbelichaming willen aanreiken. Elke BOO II-presentatie gaat op zoek naar de spontane heelomgevingsbelichaming van ieders (oud)wildplantaardig omgevingsleven. Alle naslagwerken mbt eetbare wildplanten en hun plantloristische (heel)eigenheden kunnen vrij ontleend worden in de volkshogeschoolbibliotheek en -etherotheek Kloosterstraat 55 waar ook vierweekdagelijks plantmeditatieve omgevingsbewegingen vrij worden aangereikt. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Hemelbijstand Sinte Mette – Helderbelichaamd Heelonderwijs en Heelonderzoek (HH/H I/II)

Het CBO of ‘celtransparant belichaamd onderwijs’ wordt in ons stil wereldvolkshogeschooltje reeds decennialang vrij aangereikt aan alle oudgestorvenen, jonggestorvenen en stilgeborenen die ons pad geluidsloos kruisten. Elke nieuwe wereldwetenschapsintegratieve doorbraak wordt ook steeds opnieuw ter (tele)celleerbeschikking gesteld aan alle geïnteresseerde postume (tele)talentvaardigen ooit. Elke belangrijke oorzaaksinzichtelijke informatie wordt zodoende ook steeds samenaanbelichaamd zodat er een continue transparante celgeconnecteerde doorstroming is op vele omgevingslijdzame kernniveaus. Het helderbelichaamd heelonderwijs annex heelonderzoek is door deze grensoverschrijdende omgevingstransparante celsamenwerking in een welgekomen omgevingsinzichtsverbreding geraakt wat elke dorpsraadshuishouding mettertijd zeer zal verblijden. Elke HH I-presentatie wordt ook transpostuumsensitief gegeven zodat eenieder celvisionair zicht krijgt op deze nieuwe vormen van helderbelichaamd omgevingsonderricht. De HH II-presentaties zijn in functie van het postuum transcelcoördineren van onvoorziene natuurrampen en/of ende/epidemieën. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Astrolaboratorium Sabazios – Belichaamd Sterrekundig Onderwijs en Onderzoek (BSOO I/II)

Alle hemellichamen ooit kunnen transcellulair (samen)aanverkend en (samen)aanbelichaamd worden door hoogsensitieve en hoogtranssensitieve telewerk(st)ers. Deze teletranscelexcursies zijn steeds in functie van het cytotransecomologisch en cytotransgeomologisch wereldceldraagvlak van onze Moederplaneet die haar wereldcelbewustzijn volledig transparant tracht aan te reiken aan al haar natuurlijke kinderen. Onder andere het primordiaal ontstaan der hemellichamen wordt transexocellulair in kaart gebracht zodat het astronomisch onderricht eindelijk van binnenuit kan gegeven worden. Elke BSOO I-presentatie wordt transexosensitief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke exotalenten leert herkennen. Elke BSOO II-presentatie is onderdeel van een opleiding tot ‘belichaamd sterrekundig onderzoeker’. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Onderzoeksinstituut Merowig – Belichaamd Oudlandschappelijk Onderzoek (BOO II)

Alle oudlandschappen bezitten een eigen emergentie die nooit in kaart gebracht geweest is en die onder verschillende noemers een oneigen geschiedkundig tot zelfs legendarisch en aartsmythomaan leven gaan leiden is. Al deze werkelijkheidsverwordingen zijn cellulair integreerbaar en horen onder de noemers cytoecomologie en cytogeomologie thuis wat simpelweg wil zeggen dat landschappelijke en/of planeetlandschappelijke plasmatische intelligenties (of plasmagenties) historisch ontmantelbaar en cellulair integreerbaar zijn. Ook onze oudere sterreplasmagenties horen in dit rijtje thuis wat dan weer de namen cytoexoecomologie en cytoexogeomologie oplevert. Elke BOO II-presentatie wordt daarom transplasmasensitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de onwaarschijnlijke nabijheid van zulke zeer komplexe historische oudlandschapsfenomenen. Elke mogelijke landschapsbijstand hieromtrent kan bekomen worden in het dorpsraadshuis Kloosterstraat 55 te Bornem waar ook een zeer sterke volksbibliotheek vrij voorradig is mbt alle anomalische landschapsverschijnselen ooit. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Volkshogeschool Dispargum – Belichaamd Oud-Landschappelijk Onderwijs (BOLO I/II)

Dit cellulair geintegreerde Frankisch-Dispargische oudwereldlandschap en ongekend immaterieel werelderfgoed van Klein-Brabant wordt tesamen met vele andere legendarisch-historische landschappen integraal belichaamd aangeboden aan elke betrokken geïnteresseerde onder verschillende nieuwhedendaagse onderwijsnoemers zoals wetenschapsintegratief onderwijs, belichaamd onderwijs, omgevingsbelichaamd onderwijs, primordiaal belichaamd onderwijs tot zelfs primordiaal omgevingsbelichaamd onderwijs waarmee een nieuwe onderlinge celverbondenheid voor het Klein-Brabantse volk en alle andere oudvolkshoofdplaatsen en hun bewoners innerlijk kan vormkrijgen. Al deze onderwijsmethoden kunnen in het Bornemse dorpsraadshuis met vrije (gespecialiseerde) volksbibliotheek en volkslithotheek Kloosterstraat 55 opgevraagd worden zodat een beeld kan ontstaan van de nieuwe hoogsensitiefbegaafde onderwijsmogelijkheden die hier in stilte reeds decennialang gedoceerd en in wereldkaart gebracht worden. Elke BOLO I-presentatie wordt transecosensitief gegeven zodat eenieder landschappelijk en oudlandschappelijk leert invoelen en celvisioneren. Elke dieptepresentatie (en/of -raadpleging) is ook steeds mogelijk alsook elke (streek)gerichte thuisvoordracht mbt alle nieuwe vormen van geïntegreerde en landschapsgeïntegreerde onderwijsvormen die op deze uitgebreide volksbijstandswebsite staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cosmobio/eco/geomologie – Kosmisch Belichaamd Onderwijs en Onderzoek (KBO/O I/II/III)

De mogelijkheid tot het belichamen van een open kosmisch celsysteem met betrekking tot alle leven op Aarde is reeds onderdeel van het BDO of ‘belichaamd dynamisch onderwijs’ geworden en wordt wereldwijd omgevingscelbewust in kaart gebracht door vele heldervoelenden. Elke emergentie ooit wordt hierbij gradueel ingevoeld en vervolgens geïntegreerd afhankelijk van de specifieke talentvaardigheden die in (hogere) belichaming mettertijd zullen verworven worden. De sterk verouderde (theoretische) sterrewetenschappen zullen daardoor cosmocellulair heringevuld worden waardoor de nieuwe hooggevoeligen en/of hoogbegaafden celintelligent kunnen leren handelen en eindelijk de (holografische) wereldwetenschappen kunnen leren integreren in een nieuwe bioversele en ultradynamische samenbelichaming. Elke KBO/O I/II/III-presentatie wordt transcelsensitief gegeven zodat dit nieuwe leven van binnenuit kan begrepen, overzien en belichaamd worden op lichamelijk, landschappelijk en planetair niveau tegelijkertijd. Dagdagelijks zijn er ook telemeditaties beschikbaar en verhaalbaar te 14.00u., 17.00u., 20.00u. en 23.00u. in het volkshogeschooltje te Bornem zodat alle nieuwste cosmocellulaire verinnerlijkingen spontaantranssensitief kunnen bijgehouden worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie