Empathiehuis Medemenselijkheid

Elke ontmoeting in empathie, transempathie, exoempathie en transexoempathie is mogelijk in de Volkshogeschool te Bornem en dit volledig vrijblijvend.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Empathiehuis Menselijkheid

Elke ontmoeting in empathie voor elk levend wezen is steeds mogelijk in de Volkshogeschool te Bornem en dit geheel vrijblijvend.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Meditatiehuis Schip van Kalis – Belichaamd Tele-Onderwijs (BTO I/II)

Dagdagelijks zijn er omgevingsbelichaamde meditaties in het dorpsraadshuis te Bornem die alle vormen van hooggevoelig heelonderricht, -onderzoek en -bestuur innerlijk trachten bij te staan. Telkens worden de laatste nieuwe inzichten transbelichaamd aangereikt zodat er een telemeditatief cytobiocontinuum ontstaat voor alle oude en nieuwe medewerk(st)ers in het inzichtelijk belijden van het oorzakelijke leven. Alle nieuwe geïntegreerde (sterre)wetenschappen van deze site kunnen er tegelijkertijd hoogtelesensitief in aanbelichaming genomen worden te 14/17/20 en 23.00u. in telkens anderhalfuur durende stiltesessies. BTO-presentaties zullen het telemeditatieve belichamingsprincipe technisch uit de doeken doen zodat elke (hoog)sensitiefbegaafde in vrije spontane belichaming en spontane omgevingsbelichaming leert te leven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Gidspunt Kludde – Belichaamd Mytho-Historisch Onderwijs (BMHO I/II/III)

Elke streek heeft haar eigen meervoudige (legendarische) ontstaansgeschiedenissen die allen cellulair integreerbaar zijn ongeacht de metahistorische complexiteit van haar verborgen overlevering(en). Voornamelijk rond oude volkshoofdplaatsen met beladen landschapsmonumenten is er een amalgaam van onbegrepen restgestaltes en restlandschapsfenomen die allen volledig mytho-historisch duidbaar zijn voor de hoogandersbegaafde onderzoek(st)er. Dit cytohistoriobiomologisch en cyto(-)ecomologisch genuanceerd onderricht inspireert vele meerbegaafde jongeren tot een eigen empathief streekonderzoek onder vele wetenschapsintegratieve vormen. Elke BMHO I/II-presentatie wordt translegendesensitief gegeven zodat eenieder oorzakelijk leert invoelen met betrekking tot onbegrepen oudomgevingsbelichamingsoverleveringen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Reuzenheemmuseum Abaris – Belichaamd Belevend Onderwijs (BBO I/II/III)

De belichaamde omgevingsbeleving is een nieuwe vorm van hooggevoelig intercultureel heelonderwijs dat ook museaal kan aangereikt worden. De zeer uitgebreide en volledig aanbelichaamde volksbibliotheek en volkslithotheek van het dorpsraadshuis te Bornem wordt hiertoe op aanvraag vrij ter invoeling en mede-aanbelichaming aangeboden zodat elke hoogandersbegaafde geïnteresseerde dit hoogwaardige helderzintuiglijke celleerproces spontaan leert herkennen, hanteren en vervolmaken. Ook (postuum) hoogtelesensitief kan het heemmuseum aanbezocht en mede-aanbelichaamd worden zodat een nieuwe transparante omgevingssamenbelichaming in stilte en effectief tot landschapsverheffing kan leiden. Elke BBO I/II-presentatie wordt transmuseumsensitief gegeven zodat eenieder een globale inkijk krijgt in de vele mogelijkheden van dit nieuwe levende heelonderwijs. Elke heemmuseale diepte kan ook in presentatie gegeven worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Verhalenarchief Het Alvermanneke – Belichaamd Narratief Onderwijs (BNO I/II/III)

Elk belichaamd verhaal heeft de innerlijke kracht van vervoering en ontroering en maakt de weg vrij tot inzichtelijke en oorzakelijke integratie door middel van levensechte cellulaire verblijding. Deze verhaalmatige aanbelichaming of cytobiomologie annex cytoecomologie wordt integraal aangereikt in het Bornemse dorpsraadshuis waar een gespecialiseerde volksverhaalbibliotheek vrij toegankelijk is en in medebelichaming kan verhaald worden. Elke BNO I/II-presentatie wordt transverhaalsensitief gegeven zodat een cellulaire inkijk in verhaalbelichaming mogelijk is. Verhaalduiding is steeds mogelijk via e-mail, telefoon, briefpost of samenbelichaming. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant – Samenbelichaamd Reuzenkundig Onderwijs (SRO I/II/III)

De oude reuzengeslachten op Aarde zijn inzichtelijk samengebracht door middel van omgevingsvisionaire belichamingsleergangen genaamd cytomegalobiomologie en cytomegaloecomologie of geïntegreerde oorzakelijke en landschappelijke reuzenkunde die allen tesamen geleid hebben tot de oprichting van deze gespecialiseerde heemkundige kring die haar samenbelichaming volledig wijdt aan de oudste omgevingstalenten dezer reuzen en reuzinnen en hun zeer specifieke omgevingsheelbelichamingen. Elke SO I/II-presentatie wordt transpalaeoecosensitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de eigenlijke omgevingsnabijheid van deze oudfenomen en hun landschappelijke indringendheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Droomfabriek Klaas Vaak – Samenbelichaamd Droomonderwijs en Droomonderzoek (SDD I/II/III)

De oneirologie of droomduidingskunde is in het belichaamd onderwijs hoofdonderdeel geworden van de inzichtelijke celbewustzijnssyntheses die het lichaam in dit geval in haar nachtelijke rustbewegingen activeert en helderzintuiglijk-biovisionair aanreikt aan de geoefende omgevingscelreizig(st)ers. Decennialange droomduidingsbegeleidingen of cytooneirobiomologische mede-arbeid via e-mail, telefoon, brievenverkeer en samendroombelichamingen hebben een zeer omvattend ervaringsgeheel opgeleverd dat tele(bio)visionair raadpleegbaar is voor elke hoogsensitieve en hoogandersbegaafde (postume) telecelwerk(st)er. Elke SDD I-presentatie wordt transdroomsensitief gegeven zodat elkeen leert oorzaaksinzichtelijk helderkontakt te maken met de droomtijdwereld en haar eigenbewegingen. De SDD II-presentaties zullen in het teken van landschappelijke droomtijdsyntheses staan voor oa alle tele-omgevingswerkers en (-)omgevingsverheffers. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Voordrachtencentrum Ogmios – Belichaamd Omgevingsonderwijs (BO I/II/III)

Op aanvraag kunnen vrije wetenschapsintegratieve en gespecialiseerde celbelichaamde (thuis)voordrachten gehouden worden in een nieuwe historio-agogische context die oa met name de cytoecobiomologie en de cytobioecomologie of het totaalvernieuwende (multipele) innerlijke omgevingsbelichaamde (cel)onderwijs mogelijk maken waardoor onmiddellijke inzichtelijke tot zelfs oorzakelijke aanbelichamingen spontaan (kunnen) biogenereren. Dit geïntegreerd belichaamd omgevingsonderwijs zal op korte tijd deel uitmaken van de nieuwe geïntegreerde leerplannen annex eindtermen waardoor de nieuwe cellulair-geïntegreerde (sterre)wetenschappen voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis van onderuit opgang zullen maken. Elke BO I-presentatie wordt transwetenschapsintegratief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in de enorme verborgen talentmogelijkheden hieromtrent waarbij de BO II-presentaties zich meer op de geïntegreerde hemellichaamwetenschappen zullen richten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie