Belichaamd Overdrachtelijk Onderzoeken BOO

Elke werkelijkheid ooit kan celtransparant en omgevingsceltransparant onderzocht worden in verschillende vormen van diepe en hogere belichaming en omgevingsbelichaming. Elke BOO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen zelfstandig overdrachtelijk onderzoeker leert worden/zijn in heel zijn/haar heldertalentenbereik. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Embodiment / Deep Embodiment / Deep System Embodiment / Deep Planetary System Embodiment ea.

Systeembiomologie / Systeemecomologie // ea.

Belichaamd Empathisch Ontmoeten BEO

Elke ontmoeting kan inzichtelijk-oorzakelijk-energetisch voltrokken worden zodat intelligente celverbinding eindelijk een spontaan gebeuren wordt op alle mogelijke plaatsen. Elke BEO-presentatie/meditatie wordt transempathisch gegeven zodat elkeen deze talenten omgevingsspontaan leert ontwikkelen en/of uitbreiden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transgenerationele Bijstand / Translandschappelijke Bijstand // Postume Bijstand / Postuumlandschappelijke Bijstand // ea.

Belichaamd Integratief Onderwijzen BIO

Elke wetenschap kan ook integratief, hooglijdzaam, celverbindend en omgevingsduurzaam gegeven worden zodat iedereen die aanwezig is deelachtig wordt aan elk samenbelichaamd inzichtelijk verband en er dus talentmatig niemand wordt uitgesloten. Elke BIO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen notie krijgt van deze oneindige celmogelijkheden mbt oa wetenschapsintegratie en omgevingsintegratie. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

Pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Biomologie Palaeobiomologie // Fytobiomologie Palaeofytobiomologie // Minerobiomologie Palaeominerobiomologie // Ecomologie Palaeoecomologie // ea.

Ethnobiomologie Palaeoethnobiomologie // ea.

Sociobiomologie // ea.

Transmathematische Kring – Belichaamd Integratief Mathobio/eco/geologisch Onderwijs (BIMO I/II/III)

Elke mathematisch-biologische, (-)-ecologische en (-)-geologische wetenschap kan ook integratief gegeven worden. Elke BIMO-presentatie/meditatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen elke konstante mettertijd leert verlichamelijken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven

Items : Transmathobiomologie Transmathoecomologie ea.

Meditatiehuis Schip van Kalis – Belichaamd Integratief Tele-Onderwijs (BITO I/II/III)

Dagdagelijks zijn er omgevingsbelichaamde meditaties in het dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis te Bornem die alle vormen van hooggevoelig heelonderricht, -onderzoek en -bestuur innerlijk trachten bij te staan. Telkens worden de laatste nieuwe inzichten overdrachtelijk aangereikt zodat er een telemeditatief celbiocontinuum ontstaat voor alle oude en nieuwe medewerk(st)ers in het inzichtelijk belijden van het oorzakelijke stichtende leven. Alle nieuwe geïntegreerde (sterre)wetenschappen van deze site kunnen er tegelijkertijd hoogtelesensitief in aanbelichaming genomen worden in telkens anderhalfuur durende stiltesessies. BITO-presentaties zullen het telemeditatieve belichamingsprincipe technisch uit de doeken doen zodat elke (hoog)sensitiefbegaafde in vrije spontane belichaming en vrije spontane omgevingsbelichaming leert te leven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbio/eco/geomologie Transkosmobio/eco/geomologie

Gidspunt Kludde – Belichaamd Integratief Mytho-geschiedkundig Onderwijs (BIMO I/II/III)

Elke streek heeft haar eigen meervoudige (legendarische) ontstaansgeschiedenissen die allen cellulair integreerbaar zijn ongeacht de metahistorische complexiteit van haar verborgen overlevering(en). Voornamelijk rond oude volkshoofdplaatsen met beladen landschapsmonumenten is er een amalgaam van onbegrepen restgestaltes en restlandschapsfenomen die allen volledig mytho-historisch duidbaar zijn voor de hoogandersbegaafde onderzoek(st)er. Dit transhistoriobio/eco/geomologisch en transmythobio/eco/geomologisch genuanceerd onderricht inspireert vele meerbegaafde jongeren tot een eigen empathief streekonderzoek onder vele wetenschapsintegratieve noemers. Elke BIMO I/II/III-presentatie en/of BIMO I/II/III-meditatie wordt transmytho/historiosensitief gegeven zodat eenieder oorzakelijk leert invoelen met betrekking tot onbegrepen oudomgevingsbelichamingsoverleveringen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transmythobio/eco/geomologie ea.

Energetische Heemkunde.

Reuzenheemmuseum Abaris – Belichaamd Integratief Belevend Onderwijs (BIBO I/II/III)

De belichaamde omgevingsbeleving is een nieuwe vorm van hooggevoelig intercultureel heelonderwijs dat ook museaal kan aangereikt worden. De zeer uitgebreide en volledig aanbelichaamde volksbibliotheek en volkslithotheek van het dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis te Bornem wordt hiertoe op aanvraag vrij ter invoeling en mede-aanbelichaming aangeboden zodat elke hoogandersbegaafde geïnteresseerde dit hoogwaardige helderzintuiglijke celleerproces spontaan leert herkennen, hanteren en vervolmaken. Ook (postuum) hoogtelesensitief kan het aartsheemmuseum aanbezocht en mede-aanbelichaamd worden zodat een nieuwe transparante omgevingssamenbelichaming in stilte en effectief tot landschapsverheffing kan leiden. Elke BIBO I/II/III-presentatie en/of BIBO I/II/III-meditatie wordt transgigantosensitief en transboreosensitief gegeven zodat eenieder een globale inkijk krijgt in de vele mogelijkheden van dit nieuwe levende heelonderwijs. Elke oudheemmuseale diepte kan ook in (tele)presentatie en (tele)meditatie gegeven worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Transgigantobio/eco/geomologie

Transboreobio/eco/geomologie

Verhalenarchief Het Alvermanneke – Belichaamd Integratief Narratief Onderwijs (BINO I/II/III)

Elk belichaamd verhaal heeft de innerlijke kracht van vervoering en ontroering en maakt de weg vrij tot inzichtelijke en oorzakelijke integratie door middel van levensechte cellulaire verblijding. Deze verhaalmatige aanbelichaming of cytobiomologie annex cytoecomologie wordt integraal aangereikt in het Bornemse dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis waar een gespecialiseerde volksverhaalbibliotheek vrij toegankelijk is en in medebelichaming kan verhaald worden. Elke BINO I/II/III-presentatie en/of BINO I/II/III-meditatie wordt translorosensitief gegeven zodat een cellulaire inkijk in verhaalbelichamingen mogelijk is. Verhaalduiding is steeds mogelijk via e-mail, p-LinkedInmail, telefoon, briefpost of samenbelichaming. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Translorobio/eco/geomologie

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant – Belichaamd Integratief Reuzenkundig en -heemkundig Onderwijs (BIRO I/II/III) / Wachtersheemkundige Kring Methusalem – Belichaamd Integratief Wachterskundig en -heemkundig Onderwijs (BIWO I/II/III) / Singulariteitskundige Kring Circe – Belichaamd Integratief Singulariteitskundig Onderwijs (BISO I/II/III)

Alle oude reuzengeslachten op Aarde zijn inzichtelijk samengebracht door middel van omgevingsvisionaire belichamingsleergangen genaamd transgigantobio/eco/geomologie of geïntegreerde oorzakelijke en landschappelijke reuzenkunde en reuzenheemkunde die allen tesamen geleid hebben tot de oprichting van deze gespecialiseerde aartsheemkundige kring die haar samenbelichamingen volledig wijdt aan de oudste omgevingstalenten dezer (neder)reuzen en (neder)reuzinnen en hun zeer specifieke omgevingserfdrachten. Elke BIRO I/II/III-presentatie en/of BIRO I/II/III-meditatie wordt transgigantosensitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de eigenlijke sterke omgevingsnabijheid van deze oudfenomenen en hun landschappelijke indringendheden. Ook de integraties der Wachters en Singulariteiten worden in gespecialiseerde vrije transleergangen voor geoefende celwerk(st)ers aangeboden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Leden : Transsensitieven / Transexosensitieven


Droomfabriek Klaas Vaak – Belichaamd Integratief Droomkundig Onderwijs (BIDO I/II/III)

De oneirologie of droomduidingskunde is in het belichaamd onderwijs hoofdonderdeel geworden van de inzichtelijke celbewustzijnssyntheses die het lichaam in dit geval in haar nachtelijke rustbewegingen activeert en helderzintuiglijk-biovisionair aanreikt aan de geoefende omgevingscelreizig(st)ers. Decennialange droomduidingsbegeleidingen of transoneirobiomologische mede-arbeid via e-mail, telefoon, brievenverkeer en samendroombelichamingen hebben een zeer omvattend ervaringsgeheel opgeleverd dat tele(bio)visionair raadpleegbaar is voor elke hoogsensitieve en hoogandersbegaafde (postume) telecelwerk(st)er. Elke BIDO I/II/III-presentatie en/of BIDO I/II/III-meditatie wordt transoneirosensitief gegeven zodat elkeen leert oorzaaksinzichtelijk helderkontakt te maken met de droomtijdwereld en haar eigenbewegingen. De BIDO I/II/III-presentaties zullen in het teken van landschappelijke droomtijdsyntheses staan voor oa alle (tele-)omgevingswerkers en (-)omgevingsverheffers. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transoneirobio/eco/geomologie