Reuzenheemmuseum Abaris – Belichaamd Integratief Belevend Onderwijs (BIBO I/II/III)

De belichaamde omgevingsbeleving is een nieuwe vorm van hooggevoelig intercultureel heelonderwijs dat ook museaal kan aangereikt worden. De zeer uitgebreide en volledig aanbelichaamde volksbibliotheek en volkslithotheek van het dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis te Bornem wordt hiertoe op aanvraag vrij ter invoeling en mede-aanbelichaming aangeboden zodat elke hoogandersbegaafde geïnteresseerde dit hoogwaardige helderzintuiglijke celleerproces spontaan leert herkennen, hanteren en vervolmaken. Ook (postuum) hoogtelesensitief kan het aartsheemmuseum aanbezocht en mede-aanbelichaamd worden zodat een nieuwe transparante omgevingssamenbelichaming in stilte en effectief tot landschapsverheffing kan leiden. Elke BIBO I/II/III-presentatie en/of BIBO I/II/III-meditatie wordt transgigantosensitief en transboreosensitief gegeven zodat eenieder een globale inkijk krijgt in de vele mogelijkheden van dit nieuwe levende heelonderwijs. Elke oudheemmuseale diepte kan ook in (tele)presentatie en (tele)meditatie gegeven worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transkonsulten zijn mogelijk.

Gigantobiomologie ea.

Verhalenarchief Het Alvermanneke – Belichaamd Integratief Narratief Onderwijs (BINO I/II/III)

Elk belichaamd verhaal heeft de innerlijke kracht van vervoering en ontroering en maakt de weg vrij tot inzichtelijke en oorzakelijke integratie door middel van levensechte cellulaire verblijding. Deze verhaalmatige aanbelichaming of cytobiomologie annex cytoecomologie wordt integraal aangereikt in het Bornemse dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis waar een gespecialiseerde volksverhaalbibliotheek vrij toegankelijk is en in medebelichaming kan verhaald worden. Elke BINO I/II/III-presentatie en/of BINO I/II/III-meditatie wordt translorosensitief gegeven zodat een cellulaire inkijk in verhaalbelichamingen mogelijk is. Verhaalduiding is steeds mogelijk via e-mail, p-LinkedInmail, telefoon, briefpost of samenbelichaming. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Lorobiomologie ea.

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant – Belichaamd Integratief Reuzenkundig en -heemkundig Onderwijs (BIRO I/II/III) / Wachtersheemkundige Kring Methusalem – Belichaamd Integratief Wachterskundig en -heemkundig Onderwijs (BIWO I/II/III) / Plasmantheemkundige Kring Janus – Belichaamd Integratief Plasmantkundig en -heemkundig Onderwijs (BIPO I/II/III)

Alle oude reuzengeslachten op Aarde zijn inzichtelijk samengebracht door middel van omgevingsvisionaire belichamingsleergangen genaamd transgigantobio/eco/geomologie of geïntegreerde oorzakelijke en landschappelijke reuzenkunde en reuzenheemkunde die allen tesamen geleid hebben tot de oprichting van deze gespecialiseerde aartsheemkundige kring die haar samenbelichamingen volledig wijdt aan de oudste omgevingstalenten dezer (neder)reuzen en (neder)reuzinnen en hun zeer specifieke omgevingserfdrachten. Elke BIRO I/II/III-presentatie en/of BIRO I/II/III-meditatie wordt transgigantosensitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de eigenlijke sterke omgevingsnabijheid van deze oudfenomenen en hun landschappelijke indringendheden. Ook de integraties der Wachters, Plasmanten, Singulariteiten en Emergenties worden in gespecialiseerde vrije transleergangen voor geoefende celwerk(st)ers aangeboden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Vrij celgeestelijk vervoegbaar.

Nevenkringen : Maankundige Kring Lilith // Planeetkundige Kring Phoenix // Sterkundige Kring Orpheus // Melkwegkundige Kring Centaurus ea.


Droomfabriek Klaas Vaak – Belichaamd Integratief Droomkundig Onderwijs (BIDO I/II/III)

De oneirologie of droomduidingskunde is in het belichaamd onderwijs hoofdonderdeel geworden van de inzichtelijke celbewustzijnssyntheses die het lichaam in dit geval in haar nachtelijke rustbewegingen activeert en helderzintuiglijk-biovisionair aanreikt aan de geoefende omgevingscelreizig(st)ers. Decennialange droomduidingsbegeleidingen of transoneirobiomologische mede-arbeid via e-mail, telefoon, brievenverkeer en samendroombelichamingen hebben een zeer omvattend ervaringsgeheel opgeleverd dat tele(bio)visionair raadpleegbaar is voor elke hoogsensitieve en hoogandersbegaafde (postume) telecelwerk(st)er. Elke BIDO I/II/III-presentatie en/of BIDO I/II/III-meditatie wordt transoneirosensitief gegeven zodat elkeen leert oorzaaksinzichtelijk helderkontakt te maken met de droomtijdwereld en haar eigenbewegingen. De BIDO I/II/III-presentaties zullen in het teken van landschappelijke droomtijdsyntheses staan voor oa alle (tele-)omgevingswerkers en (-)omgevingsverheffers. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Oneirobiomologie ea.

Voordrachtencentrum Ogmios – Belichaamd Integratief Omgevingsonderwijs (BIO I/II/III)

Op aanvraag kunnen vrije wetenschapsintegratieve en gespecialiseerde celbelichaamde (thuis)voordrachten gehouden worden in een nieuwe historio-agogische context die oa met name de transbio/eco/geomologie of het totaalvernieuwende (multipele) innerlijke omgevingsbelichaamde (cel)onderwijs mogelijk maken waardoor inzichtelijke en oorzakelijke aanbelichamingen spontaan (kunnen) biogenereren. Dit geïntegreerd belichaamd omgevingsonderwijs zal op korte tijd deel uitmaken van de nieuwe geïntegreerde leerplannen annex eindtermen waardoor de nieuwe celgeïntegreerde (sterre)wetenschappen voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis van onderuit opgang zullen maken. Elke BIO I/II-presentatie en/of BIO I/II-meditatie wordt transintegratief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in de enorme verborgen talentmogelijkheden hieromtrent waarbij de BIO III-presentaties en/of meditaties zich meer op de geïntegreerde hemellichaamwetenschappen zullen richten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbioecomologie ea.

Herstelacademie De Dulle Griet – Belichaamd Integratief Herstel-Onderwijs (BIHO I/II/III)

Elke stille hooggevoeligheid en/of stille hoogandersbegaafdheid laat een verwarrend spoor van (langdurige) symptomen en onbegrijpelijke deelsyndromen na die allen door praktische transbiomologische begeleiding kunnen geïntegreerd worden. Dit belichaamde inzichtelijke en oorzakelijke onderwijs is gericht op een transparante celbeleving van alle bewuste en onbewuste herinneringen ooit door cathartieve cellulaire integratie en al haar spontane belichamingstalentvaardigheden. Elke restinvoeling en elke restomgevingsinvoeling wordt in samenbelichaming ontmoet zodat herkenning en integratie het nieuwe spontane normaal kunnen worden eventueel gekoppeld aan een nieuwe zelfstudie mbt het gestabiliseerde hooggevoeligheidstalent of -teletalent dat nu eindelijk voluit kan gaan en waarvoor een uitgebreide volksbibliotheek vrij ter beschikking staat. Elke BIHO I-presentatie wordt transbiosensitief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in eigen stille talent(en) en talentvaardigheden. Elke BIHO II-presentatie behelst omgevingstalenten en hun omgevingstalentwederwaardigheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Syndroomkliniek De Zwaanridder – Belichaamd Integratief Pathobio/ecologisch Onderwijs (BIPOiii I/II/III)

Elk symptoom en elk syndroom ooit van reus/mens/dier/plant/steen is oorzakelijk invoelbaar en meervoudig verkenbaar oa genaamd pathobiomologie. Elke BIPO-presentatie en/of BIPO-meditatie onderzoekt in heldersamenbelichaming alle energetische mogelijkheden verbonden aan deze symptomen en syndromen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Hemelbijstand Sinte Mette – Belichaamd Integratief Postuum Onderwijs (BIPOii I/II/III)

Het CBO of ‘celtransparant belichaamd onderwijs’ wordt in ons stil wereldvolkshogeschooltje reeds decennialang vrij aangereikt aan alle oudgestorvenen, jonggestorvenen en stilgeborenen die ons pad geluidsloos kruisten. Elke nieuwe wereldwetenschapsintegratieve doorbraak wordt ook steeds opnieuw ter (tele)celleerbeschikking gesteld aan alle geïnteresseerde postume (tele)talentvaardigen ooit. Elke belangrijke oorzaaksinzichtelijke informatie wordt zodoende ook steeds samenaanbelichaamd zodat er een continue transparante celgeconnecteerde doorstroming is op vele omgevingslijdzame kernniveaus. Het helderbelichaamd heelonderwijs annex heelonderzoek is door deze grensoverschrijdende omgevingstransparante celsamenwerking in een welgekomen omgevingsinzichtsverbreding geraakt wat elke dorpsraadshuishouding mettertijd zeer zal verblijden. Elke BIPO I-presentatie wordt ook transpostuumsensitief gegeven zodat eenieder celvisionair zicht krijgt op deze nieuwe vormen van helderbelichaamd omgevingsonderricht. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbiomologie ea.

Astrolaboratorium Sabazios – Belichaamd Integratief Astronomisch Onderwijs (BIAO I/II/III)

Alle hemellichamen ooit kunnen transkosmobiomologisch samen)aanverkend en (samen)aanbelichaamd worden door hoogsensitieve en hoogtranssensitieve telewerk(st)ers. Deze teletranscelexcursies zijn steeds in functie van het transkosmobio/eco/geomologisch wereldceldraagvlak van onze Moederplaneet die haar wereldcelbewustzijn volledig transparant tracht aan te reiken aan al haar natuurlijke kinderen. Onder andere het primordiaal ontstaan der hemellichamen wordt hoogtranssensitief in kaart gebracht zodat het astronomisch onderricht eindelijk van binnenuit kan gegeven worden. Elke BIAO I-presentatie en/of meditatie wordt transexosensitief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke exotalenten leert herkennen. Elke BIAO II/III-presentatie/meditatie is onderdeel van een opleiding tot ‘belichaamd sterrekundig onderzoeker’. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Astrobiomologie ea.

Onderzoeksinstituut Merowig – Belichaamd Integratief Palaeo(ethno)bio/eco/geologisch Onderzoek (BIPOi I/II/III)

Alle oudlandschappen bezitten een eigen emergentie die nooit in kaart gebracht geweest is en die onder verschillende noemers een oneigen geschiedkundig tot zelfs legendarisch leven gaan leiden zijn. Al deze werkelijkheidsverwordingen zijn cellulair integreerbaar en horen onder de noemers transeco/geomologie thuis wat simpelweg wil zeggen dat landschappelijke en/of planeetlandschappelijke plasmatische intelligenties (of plasmagenties) historisch ontmantelbaar en cellulair integreerbaar zijn. Ook onze oudere sterreplasmagenties horen in dit rijtje thuis wat dan weer de namen transeco/geomologie oplevert. Elke BIPO II-presentatie wordt daarom transsensitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de onwaarschijnlijke nabijheid van zulke zeer komplexe historische oudlandschapsfenomenen. Elke mogelijke landschapsbijstand hieromtrent kan bekomen worden in het dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis Kloosterstraat 55 te Bornem waar ook een zeer sterke volksbibliotheek vrij voorradig is mbt alle anomalische landschapsverschijnselen ooit. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ethnobiomologie ea.