Cytosociobiomologie – Samenbelichaamd Heelonderwijs, Heelonderzoek en Heelbestuur (SHH/H I)

Elke gemeente kan samenbelichaamd bestuurd worden door alle gemeenteraadsleden, dorpsraadsleden en dorpsgemeenschapsraadsleden (oa intercommunales en straatburgemeesters) en hun persoonlijke belichaamde omgevingen in een nieuwe eenheidscel innerlijk samen te brengen door inzicht en oorzakelijke cellulaire integratie. Deze gemeentelijke spontane belichamingen zijn onderdeel van de nieuwverworven wereldcelstructuur die de Aarde aan haar innerlijk leven aanbiedt. Elke SHO I-presentatie wordt transsociaalsensitief gegeven zodat een inkijk in de nieuwe gemeentelijke samenbelichaming celbiovisionair mogelijk wordt. Weekdagelijks zijn er ook telemeditaties hieromtrent in het volkshogeschoooltje te Bornem ttz te 20.00u. en 23.00u. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytobioversaliteit – Bioverseel Belichaamd (Landschappelijk) Ondernemen (BBLO I/II/III)

Kosmische ervaringen hebben vele aanzichten en kunnen via verschillende invalshoeken ook ondernemend ervaren en begrepen worden. Vele hedendaagse hooggevoeligen zijn deelachtig aan zulke heldere cellulaire ervaringen en groeien in stilte belichaamd mee met hun gelijktijdig droomonderricht in nieuwe omgevingstalentvaardigheden. Alle mogelijke nieuwe spontane belichamingsmogelijkheden worden overzichtelijk uit de doeken gedaan zodat eenieder leert herkennen welk droomtraject hem/haar reeds in belichaming zou kunnen aangereikt zijn en wat daar de concrete dagdagelijkse ondernemende mogelijkheden rond zijn. Elke BBLO-presentatie wordt transtalentsensitief gegeven zodat de nieuwe helende talentondernemingen en talentonderrichtsondernemingen pragmatisch kunnen ingeschat worden. Zij zijn zoals steeds op drie niveaus herkenbaar namelijk het biomologische, het ecomologische en het geomologische en al hun celwetenschappelijke raakvlakken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Cytopsycho(nano)biomologie – Belichaamd Cel-Onderwijs (BCO I/II)

De neuronale stamcelhuishouding kan samen met de neurotransmitter- en de neuropeptidesystemen volledig cellulair geïntegreerd worden waardoor het kosmische celbewustzijn integraal kan opstaan. In de BCO I/II-presentaties worden ook de oorzakelijke verbanden transneurosensitief aangeboden zodat het causaal circuit hierrond ook kan verdampen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Werelddorpsraadshuis Nele en Tijl – Samenbelichaamd Dynamisch (Landschappelijk) Ondernemen (SDO I/II/III)

De belichaamde straat-, wijk- en dorpsraden zullen mettertijd een nieuwe bio- en ecobiodynamische verantwoordelijkheid krijgen in het spontaan genereren van omgevingsoplossingen voor sociale en psychosociale problemen en hun probleemsituaties. Haar omgevingsondernemende karakter zal schuilen in het (subacuut) inzichtelijk samenbrengen der (psychosociogene) oorzaken waardoor spontaan openingen zullen kunnen gemaakt worden die ook doorgeschoven zullen kunnen worden naar de (belichaamde) gemeenteraden en hun specifieke deelraden. Maandelijkse samenkomsten zullen proactief alle informatie vroegtijdig ordenen en gericht laten doorstromen zodat de samenbelichaamde kernoorzakelijke verwerkingintegraties vrijelijk kunnen stromen. Het samenbelichaamde sociale weefsel zal op deze manier spontaan een hogere omgevingstransparantie verwerkelijken die zeer vernieuwend en socia(bi)liserend zal werken. De SDO I/II/III-presentaties mbt sociozoö/phyto/minerobiomologie en —/-/-ecomologie zullen (tele)transsensitief gegeven worden zodat nieuwe sociale omgevingstalenten spontaan kunnen openbloeien waardoor oa wijkzelfredzaamheid en wijkheropwaardering op vele nieuwe niveaus kan herkend, hervonden en herschikt worden. Alle nieuwwetenschappelijke toplitteratuur hieromtrent is in de uitgebreide en gespecialiseerde dorpsraadshuisbibliotheek met meer dan twaalfduizend ruggen vrij raadpleegbaar tot zelfs voor langere tijd uitleenbaar. Een kleine vergoeding is hieromtrent aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytophytobiomologie – Samenbelichaamd Plantaardig Heelonderwijs en Heelonderzoek (SPH/H I/II/III)

Elke plant ooit is bereid tot samenbelichamen en samenondernemen afhankelijk van de geoefende omgevingscelvelddraagkracht van de geïnteresseerde belichamer of belichaamster. Elke SPH I/II/III-presentatie wordt transplantsensitief aangereikt zodat er intelligent kan gezocht worden naar plantkompanen en hun plantaardige werelden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Werelderfdrachtshuis Ilithiya – Samenbelichaamd Ultradynamisch Heelonderzoek (SUH I/II/III)

De primordiale emergenties en hun ongekende wereldreststructuren zijn een ongeschreven hoofdstuk in het bioversele oneindigheidsleven en haar cosmocellulaire erfbewustzijnsdynamieken. Deze zeer indringende kosmische integraties zijn voortdurend cytobiovisionair opvraagbaar in ons belichaamd erfdrachthuis en dit voor alle geïnteresseerde telecelwerk(st)ers die de inzichtelijke oorsprong der dingen onvoorwaardelijk vooropstellen en hoogmedelijdzaam liefhebben. Elk voorstel tot erfcelintegratief heelonderzoek zal minutieus voldragen en cytobiovisionair medegedeeld worden zodat de hyperdynamiek der samenbelichamingen voor eenieder hetzij steen, plant, dier en/of mens tot zelfs (hogere) hemellichamelijkheid spontaanhelend mag zijn en worden. Elke SUH I/II/III-presentatie wordt transclirosensitief gegeven zodat elkeen een glimp krijgt van deze aartsmoeilijke en uiterst omvattende ontstaansmaterie. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytominerobiomologie – Samenbelichaamd Mineraal Heelonderwijs (SMH I)

Elk mineraal verlangt in spontane samenbelichaming te gaan door de nieuwe vrije innerlijke wereldsituatie. Elk mineraal ooit kan nu door onze transparante eenheidscel in mede-evolutionaire samenbelichaming genomen worden door inzichtelijke oorsprongsherkenning en oorsprongsintegratie. Elke SMH I-presentatie wordt transmineraalsensitief gegeven zodat eenieder hiermee in kontakt leert te komen. Elke weekdagavond te 20.00u. zijn er ook samenbelichaamde telemineraalmeditaties in het volkshogeschooltje te Bornem. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Hemelklokhuis Circe – Belichaamd Chronodynamisch Onderwijs en Onderzoek (BCO/O I/II/III)

De geïntegreerde chronobiologie en -ecologie openen weer nieuwe vergezichten in het BDHO of belichaamd dynamisch hoger onderwijs waardoor oa het planeetcelkundig, het sterrecelkundig en het melkwegcelkundig tijdsonderzoek eindelijk een solide inzichtelijke celveldbasis verworven heeft. Elke BCO I/II-presentatie zal een transsensitieve inkijk schenken in onze ultradiaanse, circadiaanse en/of hogere (seizoens)ritmes waarna de BCO III-presentaties de chronogeomologie en de chronoastrobio/eco/geomologie aanschouwelijk zullen maken. Ook de (medische) chronomica en de chronobioethiek zullen indien gewenst besproken worden. Sterke recente vaklitteratuur hierrond is beschikbaar in onze huisbibliotheek waar ook alle geïntegreerde droomreistijdsvisioenen hoog(tele)sensitief kunnen opgevraagd en bestudeerd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytooneirobiomologie – Belichaamd Heeldroomonderwijs (BHDO I)

Door de kosmische oudmentaalcelcatharsis met bijhorende zwartdiamantkernverdamping kunnen alle dromen als belichaamd heelonderwijs beschouwd worden rechtstreeks onder de hoede van het innerlijke kosmische celweten. Alle wereldcelwetenschappelijke criteria zullen dan ook droomgewijs ingang vinden bij alle stille gevoeligen ooit. Elke BHDO I-presentatie wordt transdroomsensitief gegeven zodat eenieder de wereldtechniciteit van het authentieke droomleven celbiovisionair leert ervaren. Elke weekdagavond te 23.00u. worden er teledroommeditaties gegeven in het volkshogeschooltje te Bornem gedurende anderhalf uurtje. Eender waar en eender wanneer kan hierop ingezoomd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytoplastobiomologie – Andersbelichaamd Heelkunstonderwijs (AHK I)

Elk kunstwerk ooit is invoelbaar en cellulair integreerbaar waardoor nieuwe inzichten kunnen vormkrijgen. Elke AHK-presentatie zal dan ook gericht de verlangde kunstwerken teletranssensitief aanreiken zodat ieder een idee kan vormen over de empathische mogelijkheden van een tijdloos kunstwerk. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775