Voordrachtencentrum Ogmios – Belichaamd Integratief Omgevingsonderwijs (BIO I/II/III)

Op aanvraag kunnen vrije wetenschapsintegratieve en gespecialiseerde celbelichaamde (thuis)voordrachten gehouden worden in een nieuwe historio-agogische context die oa met name de transbio/eco/geomologie of het totaalvernieuwende (multipele) innerlijke omgevingsbelichaamde (cel)onderwijs mogelijk maken waardoor inzichtelijke en oorzakelijke aanbelichamingen spontaan (kunnen) biogenereren. Dit geïntegreerd belichaamd omgevingsonderwijs zal op korte tijd deel uitmaken van de nieuwe geïntegreerde leerplannen annex eindtermen waardoor de nieuwe celgeïntegreerde (sterre)wetenschappen voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis van onderuit opgang zullen maken. Elke BIO I/II-presentatie en/of BIO I/II-meditatie wordt transintegratief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in de enorme verborgen talentmogelijkheden hieromtrent waarbij de BIO III-presentaties en/of meditaties zich meer op de geïntegreerde hemellichaamwetenschappen zullen richten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbioecomologie / Transecobiomologie

Herstelacademie De Dulle Griet – Belichaamd Integratief Herstel-Onderwijs (BIHO I/II/III)

Elke stille hooggevoeligheid en/of stille hoogandersbegaafdheid laat een verwarrend spoor van (langdurige) symptomen en onbegrijpelijke deelsyndromen na die allen door praktische transbiomologische begeleiding kunnen geïntegreerd worden. Dit belichaamde inzichtelijke en oorzakelijke onderwijs is gericht op een transparante celbeleving van alle bewuste en onbewuste herinneringen ooit door cathartieve cellulaire integratie en al haar spontane belichamingstalentvaardigheden. Elke restinvoeling en elke restomgevingsinvoeling wordt in samenbelichaming ontmoet zodat herkenning en integratie het nieuwe spontane normaal kunnen worden eventueel gekoppeld aan een nieuwe zelfstudie mbt het gestabiliseerde hooggevoeligheidstalent of -teletalent dat nu eindelijk voluit kan gaan en waarvoor een uitgebreide volksbibliotheek vrij ter beschikking staat. Elke BIHO I-presentatie wordt transbiosensitief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in eigen stille talent(en) en talentvaardigheden. Elke BIHO II-presentatie behelst omgevingstalenten en hun omgevingstalentwederwaardigheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Syndroomkliniek De Zwaanridder – Belichaamd Integratief Pathobio/ecologisch Onderwijs (BIPOiii I/II/III)

Elk symptoom en elk syndroom ooit van reus/mens/dier/plant/steen is oorzakelijk invoelbaar en meervoudig verkenbaar oa genaamd pathobiomologie. Elke BIPO-presentatie en/of BIPO-meditatie onderzoekt in heldersamenbelichaming alle energetische mogelijkheden verbonden aan deze symptomen en syndromen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Hemelbijstand Sinte Mette – Belichaamd Integratief Postuum Onderwijs (BIPOii I/II/III)

Het CBO of ‘celtransparant belichaamd onderwijs’ wordt in ons stil wereldvolkshogeschooltje reeds decennialang vrij aangereikt aan alle oudgestorvenen, jonggestorvenen en stilgeborenen die ons pad geluidsloos kruisten. Elke nieuwe wereldwetenschapsintegratieve doorbraak wordt ook steeds opnieuw ter (tele)celleerbeschikking gesteld aan alle geïnteresseerde postume (tele)talentvaardigen ooit. Elke belangrijke oorzaaksinzichtelijke informatie wordt zodoende ook steeds samenaanbelichaamd zodat er een continue transparante celgeconnecteerde doorstroming is op vele omgevingslijdzame kernniveaus. Het helderbelichaamd heelonderwijs annex heelonderzoek is door deze grensoverschrijdende omgevingstransparante celsamenwerking in een welgekomen omgevingsinzichtsverbreding geraakt wat elke dorpsraadshuishouding mettertijd zeer zal verblijden. Elke BIPO I-presentatie wordt ook transpostuumsensitief gegeven zodat eenieder celvisionair zicht krijgt op deze nieuwe vormen van helderbelichaamd omgevingsonderricht. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transbio/eco/geomologie ea.

Astrolaboratorium Sabazios – Belichaamd Integratief Astronomisch Onderwijs (BIAO I/II/III)

Alle hemellichamen ooit kunnen transkosmobiomologisch samen)aanverkend en (samen)aanbelichaamd worden door hoogsensitieve en hoogtranssensitieve telewerk(st)ers. Deze teletranscelexcursies zijn steeds in functie van het transkosmobio/eco/geomologisch wereldceldraagvlak van onze Moederplaneet die haar wereldcelbewustzijn volledig transparant tracht aan te reiken aan al haar natuurlijke kinderen. Onder andere het primordiaal ontstaan der hemellichamen wordt hoogtranssensitief in kaart gebracht zodat het astronomisch onderricht eindelijk van binnenuit kan gegeven worden. Elke BIAO I-presentatie en/of meditatie wordt transexosensitief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke exotalenten leert herkennen. Elke BIAO II/III-presentatie/meditatie is onderdeel van een opleiding tot ‘belichaamd sterrekundig onderzoeker’. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Transastrobio/eco/geomologie

Onderzoeksinstituut Merowig – Belichaamd Integratief Palaeo(ethno)bio/eco/geologisch Onderzoek (BIPOi I/II/III)

Alle oudlandschappen bezitten een eigen emergentie die nooit in kaart gebracht geweest is en die onder verschillende noemers een oneigen geschiedkundig tot zelfs legendarisch leven gaan leiden zijn. Al deze werkelijkheidsverwordingen zijn cellulair integreerbaar en horen onder de noemers transeco/geomologie thuis wat simpelweg wil zeggen dat landschappelijke en/of planeetlandschappelijke plasmatische intelligenties (of plasmagenties) historisch ontmantelbaar en cellulair integreerbaar zijn. Ook onze oudere sterreplasmagenties horen in dit rijtje thuis wat dan weer de namen transeco/geomologie oplevert. Elke BIPO II-presentatie wordt daarom transsensitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de onwaarschijnlijke nabijheid van zulke zeer komplexe historische oudlandschapsfenomenen. Elke mogelijke landschapsbijstand hieromtrent kan bekomen worden in het dorpsempathiehuis/dorpsraadshuis Kloosterstraat 55 te Bornem waar ook een zeer sterke volksbibliotheek vrij voorradig is mbt alle anomalische landschapsverschijnselen ooit. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Palaeo(ethno)bio/eco/geomologie

Volkshogeschool Dispargum – Belichaamd Integratief Emergent Onderwijs (BIEO I/II/III)

Dit cellulair geintegreerde Frankisch-Dispargische oudwereldlandschap en ongekend immaterieel werelderfgoed van Klein-Brabant wordt tesamen met vele andere legendarisch-historische landschappen integraal belichaamd aangeboden aan elke betrokken geïnteresseerde onder verschillende nieuwhedendaagse onderwijsnoemers zoals wetenschapsintegratief onderwijs, belichaamd onderwijs, omgevingsbelichaamd onderwijs, primordiaal belichaamd onderwijs tot zelfs primordiaal omgevingsbelichaamd onderwijs waarmee een nieuwe onderlinge celverbondenheid voor het Klein-Brabantse volk en alle andere oudvolkshoofdplaatsen en hun bewoners innerlijk kan vormkrijgen. Al deze onderwijsmethoden kunnen in het Bornemse Reuzenheemhuis met vrije (gespecialiseerde) volksbibliotheek en volkslithotheek Kloosterstraat 55 opgevraagd worden zodat een beeld kan ontstaan van de nieuwe hoogsensitiefbegaafde onderwijsmogelijkheden die hier in stilte reeds decennialang gedoceerd en in wereldkaart gebracht worden. Elke BIEO I-presentatie wordt transecosensitief gegeven zodat eenieder landschappelijk en oudlandschappelijk leert invoelen en celvisioneren. Elke dieptepresentatie (en/of -raadpleging) is ook steeds mogelijk alsook elke (streek)gerichte thuisvoordracht mbt alle nieuwe vormen van geïntegreerde en landschapsgeïntegreerde onderwijsvormen die op deze uitgebreide volksbijstandswebsite staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie