Cytobioversaliteit – Bioverseel Belichaamd Landschappelijk Ondernemen (BBLO I/II/III)

Kosmische ervaringen hebben vele aanzichten en kunnen via verschillende invalshoeken ook ondernemend ervaren en begrepen worden. Vele hedendaagse hooggevoeligen zijn deelachtig aan zulke heldere cellulaire ervaringen en groeien in stilte belichaamd mee met hun gelijktijdig droomonderricht in nieuwe omgevingstalentvaardigheden. Alle mogelijke nieuwe spontane belichamingsmogelijkheden worden overzichtelijk uit de doeken gedaan zodat eenieder leert herkennen welk droomtraject hem/haar reeds in belichaming zou kunnen aangereikt zijn en wat daar de concrete dagdagelijkse ondernemende mogelijkheden rond zijn. Elke BBLO-presentatie wordt transtalentsensitief gegeven zodat de nieuwe helende talentondernemingen en talentonderrichtsondernemingen pragmatisch kunnen ingeschat worden. Zij zijn zoals steeds op drie niveaus herkenbaar namelijk het biomologische, het ecomologische en het geomologische en al hun celwetenschappelijke raakvlakken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytooneirobiomologie – Belichaamd Heeldroomonderwijs (BHDO I/II/III)

Door de kosmische oudmentaalcelcatharsis met bijhorende zwartdiamantkernverdamping kunnen alle dromen als belichaamd heelonderwijs beschouwd worden die rechtstreeks onder de hoede van het innerlijke kosmische celweten staan. Alle wereldcelwetenschappelijke criteria zullen dan ook droomgewijs ingang vinden bij alle stille hooggevoeligen ooit. Elke BHDO I/II/III-presentatie wordt transdroomsensitief gegeven zodat eenieder de wereldtechniciteit van het authentieke droomleven celbiovisionair leert ervaren. Elke weekdagavond te 23.00u. worden er teledroommeditaties gegeven in het volkshogeschooltje te Bornem gedurende anderhalf uurtje. Eender waar en eender wanneer kan hierop ingezoomd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Insectenraadshuis Insectlore – Samenbelichaamd Landschappelijk Insectonderwijs en Insectonderzoek (SLI/I I/II/III)

Alle sociale insecten kunnen ontstaansmatig ingevoeld en geïntegreerd worden zodat er een nieuwe totaalbelichaming op Aarde kan hervonden worden. Elke SLI-presentatie wordt transentomosensitief gegeven zodat elkeen zijn/haar specifieke gevoeligheden en talentgevoeligheden kan herkennen. Gespecialiseerde wetenschappelijke werken kunnen in de volkshogeschoolbibliotheek ingekeken worden. Entomologische samenbelichamingen kunnen er als steeds ook (tele)transsensitief opgevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Primatenraadshuis Apelore – Samenbelichaamd Landschappelijk Primaatonderwijs en Primaatonderzoek (SLP/P I/II/III)

Elke primaat(-) en/of oudprimaat(soort) kan cosmocellulair ingevoeld en samenbelichaamd geïntegreerd worden zodat elke evolutionaire (oud)tijdslijn eindelijk integraal en spontaan kan thuiskomen. Elke SLP-presentatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de (oud)historische gevoeligheden van deze uitzonderlijke soorten leert herkennen en begrijpen. Gespecialiseerde vaklitteratuur is uitleenbaar in de volkshogeschoolbibliotheek. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Palaeoecomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE I/II/III)

Deze oudomgevingsintegraties zijn zeer diep-ecomologisch en omvatten alle vormen van oud(-)leven en oudmicro(omgevings)leven. Elke inzichtelijke oudomgevingsbelichamingintegratie zal daardoor ook spontaan(trans)generationeel worden wat vele (oud)landschapsknopen zal vertederen. Nieuwe vormen van spontane energetische buurt— en streekwerkingsbijstand zullen eindelijk kunnen opbloeien en aanbegrepen worden. De omgevingsverheffingen zullen ook breedtranssensitief worden waardoor helderzintuiglijke indrukken eindelijk hun intrede tot het nieuwe omgevingsnormaal kunnen maken. Elke BCE-presentatie wordt teletransecosensitief gegeven zodat de benedenomgeving integraal celvisionair kan verkend worden. Elk oudomgevingswetenschappelijk specialisme kan dus ook ecocelvisionair gegeven worden. Elke weekdagavond te 20.00u. kan hierrond tele-ecomeditatief verzameld worden in het volkshogeschooltje. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Ecomologie – Belichaamd Co-Evolueren (BCE I/II/III)

De oorzakelijke wereldintegratie van ons co-involutieve stamceldom annex stamcelvelddom heeft een nieuwe lichamelijke situatie aangemaakt die we de co-evolutieve ‘homo cytobioversalis’ kunnen noemen. Elke cel is nu georiënteerd op transsensitieve omgevingsbelichaming en zal ook haar celweten talentkrachtig navenant aandienen. Deze spontaanscholing binnenin elke omgeving zal de authentieke basis zijn voor een nieuwe vorm van empathisch belichaamd inzichtelijk samenleven dat we overkoepelend ‘Ecomologie’ of het verheffend en omgevingsintegratief hanteren van elk samenzijn ooit kunnen noemen. Elk onderwijs zal deze nieuwe omgevingsmaatstaven in kaart brengen en spontaan toepassen op hun inzichtelijke integratieve kennisleerplannen. De eindtermen zullen dan ook spontaan mee-evolueren. Elke BCE I/II/III-presentatie zal teletransecosensitief gegeven worden zodat iedereen de levensraakvlakken hieromtrent leert belichamen. Elk specialisme is spontaan invoelbaar tijdens de praktijkpresentaties. Elke weekdagavond te 20.00u. is er mogelijkheid tot tele-ecomeditatief verzamelen in het volkshogeschooltje. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Belichaamd Onderwijs / Belichaamd Onderzoek – Praktijkvoordrachten

Door middel van oorzakelijk en inzichtelijk invoelend onderricht zal een nieuwe geïntegreerde hooggevoeligheid ontstaan met betrekking tot alle onderdelen van dit onderricht dat dan rechtstreeks deel wordt van het cellulaire lichaamsbewustzijn en zodoende empathisch kan gehanteerd worden in nieuwe daarop aansluitende leergangen zodat omgevingsbelichaming spontaan en intelligent kan geschieden. Dit nieuwe belichaamde onderwijs wordt transsensitief gegeven waarbij elk nieuw gegeven ook invoelend wordt aangereikt en de leergang dus eigenlijk gevoelsoverdrachtelijk wordt in plaats van mentaal-opstapelend in het aloude gekende gewone en dus niet empathiserende onderwijs. Deze nieuwe belichamingsmogelijkheden hebben vele voordelen want de leergangen worden volledig interactief tot zelfs omgevingsinteractief gegeven waarbij alle lichaamsdelen betrokken (kunnen) worden en dus niet alleen het hoofd zoals bij het gewone oude onderwijsprincipe. De belichaming staat dus voor levende celkennis en niet voor dode letter zoals voorheen. Alle creatieve talenten kunnen nu dus ook vanzelfsprekend aan bod komen terwijl vroeger enkel het lineaire onthouden van hoofdtel was en de andere talenten werden weggemoffeld. Elke leergang kan dan ook weer in de empathische diepte gegeven worden zodat hoogsensitieven en breedgeïnteresseerden verder geïnspireerd geraken tot zelfstudie en zelfonderzoek waardoor nieuwe gevoelsleergangen door de leerlingen zelf kunnen aangevraagd worden en groepsgewijs verder gestuurd kunnen worden door eigen groepsinitiatieven eventueel geleid door meer ervaren omgevingsbelichaamde onderricht(st)ers. Elke praktijkvoordracht zal dus ook op deze manier gegeven worden zodat de lesgevers uit eerste hand alles zelf kunnen ervaren en aftoetsen en ondertussen elke zelfbekwaming ter harte kunnen nemen. Deze nieuwe belichamingstechniek is cytobiomologisch en cytoecobiomologisch indien je een leergang volledig omgevingsbelichaamd kunt afwerken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Cytosocio(bio/eco/geo)mologie – Belichaamd Besturen mbt (Landschappelijke) Burgerparticipatie (BBB I/II/III)

Elke bestuursvorm zal door de wereldmentaal(cel)verdamping deel worden van een algehele oorzakelijke omgevingsbelichaming van het celwetende (hooglijdzame) en dus socioempathiserende volk. Al deze criteria zullen cytosociobio/eco/geovisionair onderwezen worden zodat elk maatschappelijk (oud)deel innerlijk herkend en geïntegreerd kan worden. Ook de BBB-(tele)presentaties en/of BBB-(tele)meditaties zullen transsociaalsensitief gegeven worden zodat elke cel hierin (autonoom) geactiveerd wordt. Ook de nieuwe spontaanbelichaamde dorpsraden, streekraden en grootstreekraden zullen in hun belichamingsparticipatie celvisionair verkend worden zodat de nieuwe diepduurzame bestuurscultuur ook in haar hoger (exo)sociobio/eco/geomisch aanzijn kan begrepen worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Cytoethno(bio/eco/geo)mologie – Belichaamd Intercultureel Onderzoek (BIO I//II/III)

Elke ethnologische en palaeoethnologische frekwentie kan cytobiomologisch geëmpatheerd worden alsook elke zoöethnologische, phytoethnologische en mineroethnologische oudoverlevering. Deze omgevingsgeïntegreerde oudcultuurbelichamingen zullen het interculturele diepduurzame antwoord worden op onze huidige rasverwarde wereldsituatie. Ook hun specifieke cosmoethnobiologische mentaaldelen zullen uitvoerig in ogenschouw genomen worden zodat ook op het cosmomentale (involutieve) celplan duidelijkheid kan intreden. Elke BOI-(tele)presentatie en/of elke BOI-(tele)meditatie wordt ook transethnosensitief gegeven zodat eenieder de gelegenheid krijgt deze zeer complexe systeembiologische realiteiten integratief in te voelen. Elke aanvraag tot dieptescholing en dieptepresentatie is mogelijk. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Cyto(bio/eco/geo)mologie – Belichaamd Onderwijs mbt Onderzoek (BOO I/II/III)

Elk wetenschappelijk onderzoek kan ook belichaamd plaatsvinden waardoor het celcontact een nieuwe (omgevings)interactie transbewust toevoegt aan het veldonderzoek. Elke mogelijke celcontactname (ooit) wordt hierin zorgzaam beoefend zodat een zo breed mogelijk (omgevings)ervaringsveld kan uitgroeien tot een nieuw (transsensitief) celvergelijkend en celverbonden omgevingsonderzoek. Ook wordt een zo groot mogelijke transparantie en transparantwording nagestreefd zodat de oorzakelijke (omgevings)verheffing naast de inzichtsintegratieve (omgevings)verheffing deel uitmaakt van het vernieuwende celgeoriënteerde veldonderzoek. Elke BOO-(tele)presentatie en/of BOO-(tele)meditatie wordt transecosensitief gegeven zodat eenieder de mogelijkheden van het belichaamd veldonderzoek innerlijk kan ondervinden. Elke scholing tot diepte-onderzoeksbelichaming is vanzelfsprekend ook mogelijk. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België