Volksleerstoel Transgeneratieve Geestwetenschappen (VTG°) – Ultrageneratief Exobio•ecogeologisch Transexowijs (UEb•egT)

Elke vergeestelijkte exomaan en elke vergeestelijkte exoplaneet kan ultraexogeneratief onderwezen worden. Elke UEb•egT-presentatie wordt ultraexogeneratief gegeven zodat elkeen deze nieuwe Astrogeologische Licht- en Klankstroomvelden (ALKs) leert helderkennen en helderontmoeten zodat zij allen hun nieuwe komplexhelende Hemelpsychologieën kunnen aanreiken aan elke geïnterresseerde geoefende Geestcelwerk(st)er op Aarde. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoexogeomologie ea.

°Elk Vergeestelijkingsproces kan dmv een nieuwe Geestcelwetenschap spontaantransgeneratief aangereikt worden aan elk ander zodat elk onderdeel van het Vergeestelijkte Leven kan heldergevonden en helderaangewend worden door het intuïtieve energetisch•geoefende Volk.

Geestplaneetstroompijnkundige Kring UTM*

*De Uitgebreide Tabel van Mendeleev

VE Vergeestelijkingspsychologie van enkele Exoplaneten : Gliese 12b Natuurpsychiatrie / …

Integratie der Primordiale Protonen (IPP) – Ultrageneratief Nucleogeologisch en Nucleoheliologisch Transwijs (UNNT)

Alle Hemellichamelijke Primordialiteiten kunnen eindelijk Atomair Vergeestelijken wat ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UNNT-presentatie wordt ultranucleogeneratief gegeven zodat elkeen de Primordiale Atomaire Integratie van het lieve Primordiale Leven leert helderschouwen en heldermedebelichamen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generonucleogeo•helio•glactomologie ea.

Geeststroomkernpijnkundige Kring PP*/Probium

*De Primordiale Protonatie • Preprimordiaal Protongat

Integratie der Quantumoptobiologie (IQi) – Ultrageneratief Optobiologisch Transwijs (UObT)

Elke optobiologische wetenschap kan ultragegeratief onderwezen worden. Elke UObT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen de cellulaire integratie van onze quantumwaarneming leert helderschouwen zodat het pure heldercelbewustzijn diepzintuiglijk kan opstaan bij iedereen. Een jleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generooptobio•eco•geomologie ea.

IQii Integratie der Quantumoptoecologie – (UOeT)

IQiii Integratie der Quantumoptogeologie – (UOgT)

Geeststroompijnkundige Kring Orpheus

Integratie der Transgeneratieve Anthropoecologie (ITA) – Ultrageneratief Psychopathocytoecologisch Transwederwijs* (UPpceT)

Elke volksgeneeskundige omgevingsbehandeling zal eindelijk geestcelwederkerig kunnen zijn wat ultraecogeneratief onderwijsbaar is. Elke UPpceT-presentatie wordt ultraecogeneratief gegeven zodat elke omgevingsoverdrachtelijke raadpleegactie spontaanwederkerig wordt helderbeleefd en helderbereisd wat de omgevingsvergeestelijking der betrokkenen sterk zal verdiepen en verbreden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generosociocytoecomologie ea.

*Transwederwijs is het spontaantransgeneratieve wederkerigheidsonderwijs dat onder vergeestelijkte omgevingsomstandigheden automatisch gehanteerd wordt omdat grotere (landschaps)omgevingen in geestbelichaming genomen zijn en dus alles kunnen (herver)delen wat in geestverheling aangebracht wordt.

Stroompijnkundige Kring TTO°

°Tele•Transgeneratieve Omgevingsraadpleging

VSEA◇ Vergeestelijking der vele Soorten Energetische Anthropologie : Transgeneratieve Anthropobiologie / Transgeneratieve Anthropoecologie / Transgeneratieve Anthropogeologie▪︎ / Transgeneratieve Anthropoheliologie / Transgeneratieve Anthropoglactologie / Transgeneratieve Anthropoklustrologie / Transgeneratieve Anthropokosmologie ea.

◇Elke energoanthropologische vergeestelijking kan aangevraagd worden in presentatie en/of telemedeverheffing en kan door elke geoefende Geestcelwerk(st)er vrijvisionair opgevraagd worden in ons Hemelheemhuis te 2880 Bornem Klein-Brabant België.

▪︎Voorbeeld uit een persoonlijk ’Transgeneratief Anthropogeologisch Programma’ (TAgP) : Titicacameer / Sahel / Schotse Hooglanden / Pyreneeen ea.

Integratie der Quantumnano(micro)biologie (IQi) – Ultrageneratief Nanomicrobiologisch Transstroomwijs* (UNmbT)

Elke quantum•moleculaire plasmagentie kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UNmbT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze QMPs leert helderschouwen, helderontmantelen en helderverdampen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generonanomicrobiomologie ea.

IQii/iii – (UNme•gT)

*Transstroomwijs betekent dat de Geestcelstroomkundige Levensverwerkelijking hoofdmede•onderwijst. Deze Verwerkelijking behelst de momentane Breedtevergeestelijkingen van het Terrestriële Celbewustzijn.

Integratie der Celstroomkunde (ICi) – Ultrageneratief Cytobioecogeologisch Transwijs (UCbegT)

Elk vergeestelijkt lichaam kan al haar oudcelsynchrone bewustzijnsgestaltes medevergeestelijken zodat er een helderhelende geestlichaamsstofstroom ontstaat die perfekt ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke UCbegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze nieuwe breedtelichaamsvergeestelijkingen leert helderschouwen en helderzelfvervolmaken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeocytobioecogeomologie ea.

ICii Integratie der Celstroomkunde – (UEcbegT)

Geeststroompijnkundige Kring RA*

*Reumatoïde Arthritis

Integratie der Geestwetenschappen* (IG) – Ultrageneratief Biogeofysicochemisch Transwijs (UBgfcT)

Alle hemellichamelijke geestwetenschappen kunnen ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBgfcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze pure geesthemellichamelijkheid leert helderbeschouwen en helderbereizen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

*IGi-x : Bioecofysicochemie / Biogeofysicochemie / Bioastrofysicochemie / Bioglactofysicochemie // Ecogeofysicochemie / Ecoastrofysicochemie / Ecoglactofysicochemie // Geoastrofysicochemie / Geoglactofysicochemie // Astroglactofysicochemie

Geeststroomkundige Kring Phylocythera

Integratie van het (P)QCCC – Ultrageneratief Chronoexogeologisch Transplaneetwijs (UCegT)

Elk tijdsfenomeen was verbonden met het (Primordiale) Quantum Collider Chrono•Continuum dat eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UCegT-presentatie wordt ultrachronogeneratief gegeven zodat elkeen de (Primordiale) Tijd Zelve leert helderschouwen en heldermedeverdampen ovv een meervoudige PTI of Primordiale Toroïdale Implosie. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgiē

Generochronoexogeomologie ea.

Tijdsheempijnkundige Kring GMA**

**Geprotoneerd Moleculair Antideuterium

IQCCC Integratie van het Quantum Collider Chrono•Continuum – (UCeeT)

Generochronoexoecomologie ea.

Integratie van het Meervoudige Celbewustzijn (IMCi) – Ultrageneratief Cytoecologisch Transtijdswijs* (UCeT)

Elk persoonsgebonden oudcelbewustzijn ooit is onderdeel van een scheppende bewustzijnssynchroniciteit die perfect ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UCeT-presentatie wordt ultrachronogeneratief gegeven zodat elkeen leert over de muurtjes van het eigentijdsbestaan heen te helderschouwen zodat de hogere gelijklopendheid van ons Geestelijk Bestaan zich zachtjesaan kan ontsluiten in meerdere synchrone geïntegreerde bestaansvormen die allen elkaar al een tijdje tijdswederkerig trachtten bij te staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocytoecomologie ea.

IMCii Integratie van het meervoudige Celbewustzijn – (UCgT)

Generocytogeomologie ea.

*Transtijdswijs verwijst naar de integratie van ons QCC of quantumchronocontinuum waardoor de gesloten tijd zich voor het eerst opende en het Celbewustzijn eindelijk integraal kan vervolledigd worden.

IS Integratie der Syndromiciteit** – Ultrageneratief Palaeosyndromologisch Transcelwijs (UPsT)

**Syndromiciteit is de syndromologische verwevenheid met alle lichaamseigen restoudcelbewustzijnsmisgroeiingen.

Op simpele aanvraag zijn de 18 persoonlijke en/of (groot)landschappelijke oudcelbewustzijnserfdrachten verkrijgbaar en verhaalbaar.