Cytoecobiomologie – Spontane Belichamingsklassen voor Ondernemers (SBO I/II/III)

De nieuwe bioeconomische realiteit zal volledig oorzakelijk-inzichtelijk geduid worden en cytotrans(eco)sensitief onderwezen worden zodat elk omgevingsbelichaamd facet van de intelligente (cyto)biokapitalisatie (of belichaamde omgevingsparticipatie) innerlijk kan begrepen worden. De nieuwe omgevingsdraagkrachtige levenseenheid der transparante celvelden zal cytoecobiovisionair onderwezen worden en kan ook in SBO-(tele)presentaties en/of SBO-(tele)meditaties cytotranssensitief aangeboden worden. Elke omgevingsanalogie wordt cytotranssensitief getoond zodat het diepduurzame omgevingsleven mettertijd volledig zal kunnen geëerbiedigd worden. Elke dieptescholing kan zoals gewoonlijk ook (tele)presentatief en (tele)meditatief aangeboden worden zodat alle (spirituele) wouldbe-ondernemers en —onderneemsters kunnen proeven van breedtranssensitieve (inzichtsorganisatorische) omgevingsverantwoordelijkheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België


Ecobiomologie – Spontane Belichamingsklassen

Elke systeembiologische omgeving kan co-cellulair medegedragen worden door geoefende buurtcelwerk(st)ers, straathoekcelwerk(st)ers en dorpsraadcelwerk(st)ers. Deze spontane streekgebonden verlichamelijkingen kunnen in elke spontaanpresentatie transsensitief aangeleerd worden zodat iedereen de intrinsieke intelligentie van onze cel leert begrijpen en hanteren. Elk omgevingsspecialisme zoals de systeempalaeobiomologie, de systeem(palaeo)microbiomologie ea worden ook belichaamd klasmatig en presentatiematig aangeboden zodat een nieuw omgevingsspontaan geheel kan ontstaan in de spirituele dorpscelwerking en haar grotere celgehelen. Ook de regionale (spontane) belichamingsklassen kunnen reeds teletranssensitief aangeboden worden en indien nodig ook in presentatievorm gegoten worden.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Cytoecomologie – Cytobioverseel Belichaamd Onderwijs (CBO II)

Door de nieuwverworven cytobioversaliteit of het intercelconnectief bioverseel handelen van alle levenden zal onze economie een diepduurzame bioeconomische omgevingsimpuls gaan belichamen die volledig aangedragen wordt door alle betrokken (stille) inzichtelijke omgevingswerk(st)ers die door hun oorzaakstransparante celkracht deze wereldhervormingen zelfs transbiogeosensitief zullen (kunnen) aansturen. Alle oorzakelijke landschapsdelen worden (cyto)transecosensitief in kaart gebracht zodat iedereen inzichtelijk deelachtig kan worden aan elke ondernemingsgerichte samenintegratie tot ecobioduurzame welvaartsverheffing. Ook elke CBO II-presentatie wordt cytotranssensitief gegeven zodat iedereen een nieuw omgevingsoverzicht kan belichamen indien gewenst. Ook de gespecialiseerde dorpsraadswerking annex streekraadswerking wordt integraal aangeboden zodat nieuwe intrinsieke landschapsgehelen kunnen ontstaan waarin oa de geïntegreerde palaeoecologie en de geïntegreerde palaeobioecologie inpasbaar is. Elke diepte-belichamingsscholing evenals elke —presentatie is natuurlijk ook aanvraagbaar.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Cytotransbio/eco/geomologie – Cytobioverseel Belichaamd Onderwijs (CBO I/II/III)

Elke ontmoeting ooit kun je cytobioverseel aanreiken waardoor elk lichaamsdeel hoe klein ook oorzakelijk medegedragen en samenverkend wordt tot verdere inzichtelijke aanbelichaming en omvattender celbewustzijnsweten. Elke intergenerationele cellulaire werkelijkheid kan hierdoor in samenaanzijn geïntegreerd worden waardoor nieuwe talentvaardigheden kunnen aangesproken worden. Ook de interomgevingswerkelijkheden eventueel verbonden met hun betrokken dier—, plant— en mineraalomgevingspsychologie kunnen in samenaanbelichaming genomen worden. Elke CBO-(tele)presentatie en/of CBO-(tele)meditatie zal transcytosensitief gegeven worden zodat alle celonderdelen in stilte oorsprongsintegratief kunnen ingevoeld worden. Elk oudheidkundig specialisme kan zowel in onderwijsvorm als presentatie aangeboden worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Inzichtelijke Empathie – Belichaamd Middelbaar Onderwijs

Alle wetenschappelijke middelbare schoolvakken kunnen sensitief, transsensitief en omgevings(trans)sensitief gegeven worden zodat een nieuwe omgevingsbelichamingscultuur ontstaat onder onze sensitieve jongeren die oa als tegengewicht moet dienen aan het hedendaagse digitale omgevingsgeweld met zijn vele zinloze uitwassen. Elk natuurlijk omgevingstalent kan dan ook in zelfscholing omgevingsbelichamend begeleid worden zodat de hoogbegaafde jongeren voorbehoed worden uitzonderingsspeeltjes der universiteiten te worden en kunnen blijven volgroeien in hun sociale en psychosociale vaardigheden met hun jeugdvriendschappen. Wetenschapsintegratie zal dan een nieuw middelbaar hoofdvak worden naast de nieuwe nog vorm te geven integratieve (sociale) omgevingswetenschappen waarin de jongeren zal geleerd worden op een intelligente manier verantwoordelijk te mogen zijn voor inzichtelijke omgevingsverheffing wat heel veel bijval zal hebben onder de hoog- en extreemsensitieven. Het alternatieve onderwijs zal hierdoor dan ook terug aansluiting vinden bij het ‘gewone’ onderwijs omdat alle mogelijke belichamingen ook in kunstzinnige en muziekkunstzinnige talent(zelf)vervolmakingen kunnen en zullen aangeboden worden. De eindtermen zullen door deze helende belichamingscultuur ook volledig (omgevingsinzichtelijk) celvelddraagkrachtig geïnterpreteerd worden waardoor de kennisleer in stilte zal overgaan in de belichamingsleer en er ook multiculturele (aangepaste) belichamingseindtermen zullen kunnen aangeboden worden. Elke gespecialiseerde omgevingsbelichaming staat reeds kort uitgeschreven op deze site en zal dus ook door gevorderde belichamers kunnen aangereikt worden in stille kangoeroetalentklassen die klasomgevingsverheffend zullen georiënteerd worden. Elke nieuwe wereldgebeurtenis zal dan ook klassikaal oorzakelijk-inzichtelijk-integratief kunnen besproken worden wat voor veel meer diepgang en groepssamenhorigheid zal zorgen. Een nieuwe wereldsituatie.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Integratieve Empathie – Belichaamd Lager Onderwijs

Elke vorm van lagere school-onderricht kan ook begrijpelijk-empathief aangereikt worden waardoor (dode) kennis levende geïntegreerde cellulaire kennis wordt en het dus als ultradynamische eindtermverwerkelijking spontaan en omgevingsverblijdend kan en zal belichaamd worden. Hierdoor worden de talentgevoelige kindervergezichten enorm verbreed en zal muzikaal en creatief onderwijs kernbelichamend deel gaan uitmaken van alle (buitengewone) onderwijsvormen en een grotere samenhorigheid onder alle kinderen aanreiken want intelligent-multicultureel (groot)omgevingscelverbonden. Ook de (eco)sensitieve kindertalentgevoeligheidsuitwisselingen zullen hun leer(gang)samenevolutie zeer vermooien en verdiepen waardoor nieuwe kinderverheffingstalenten hun innige zelfcelscholingen blijvend zullen kunnen ondersteunen. Elke nieuwe theoretische insteek zal dan mettertijd spontaan verhaald worden in inzichtelijke kindertalentbelichamingen waardoor de energetische levensverfijningen onzer kinderen alle (kinder)omgevingen ooit verder zullen vrijmaken en verder mee zullen aanverheffen. Een nieuwe belichamingscultuur van vermeiende kinderhoop.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Antroponymische Gevoeligheidsvoordrachten

Voor- en achtereigennaamkundige gevoeligheidsscholingen zullen alle hooggevoelige (hoogbegaafde) jongeren zeer plezieren omdat meerdere lettergevoeligheden interpersoonlijk en omgevingssynchroon kunnen geoefend worden. Ook de oudhistorische tot zelfs legendarische woord(deel)verwijzingen worden transsensitief-systematisch onder de loep genomen zodat ook via deze weg nieuwe celconnectieve (oud)vriendschapsbanden kunnen (her)ingevoeld en (her)beleefd worden. Alle patronymische naslagwerken zijn vrij beschikbaar in de volkshogeschoolbibliotheek Kloosterstraat 55 te 2880 Bornem. Elke vervolgvoordracht is zeker aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Paroemionymische Gevoeligheidsvoordrachten

Spreekwoordkundige gevoeligheidsscholingen zijn eigenlijk zeer voornaam in de omgevingssensitieve ontwikkelingsstadia der jongeren omdat zij zeer sterke (gekristalliseerde) omgevingssyntheses bevatten. Elke spreuk of gezegde kan oudnaamkundig volledig ingevoeld en omgevingsgeïntegreerd worden waardoor meerdere gevoeligheidstalenten tegelijkertijd kunnen geoefend worden. Ook de internationale spreukverwordingen zullen bijkomen bevoeld en geïntegreerd worden. Middelnederlandse woordverhalingen worden transtijdssensitief medegeïntegreerd. Elke specialisatievoordracht wordt met plezier aangereikt. Elke vervolgvoordracht eveneens.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Toponymische Gevoeligheidsvoordrachten

Plaatsnaamkundige omgevingsintegraties bereiken zelfs (inter)generationele landschapspijnen en kunnen vele verborgen oudstreekfrekwenties aan het licht brengen. Deze inzichtelijke omgevingsgevoeligheidsscholingen zijn zeer aangewezen bij extreemsensitieven omdat zij ettelijke vormen van oorzakelijke lichaamsonrust kunnen tot rust brengen. Ook dialectologische plaatsnaamkundige verwordingen worden omgevingscellulair geduid en oorzaakskundig geïntegreerd waardoor nieuwe onderwijsmogelijkheden en onderwijseindtermmogelijkheden kunnen aangereikt worden. In eerste voordrachtsdeel wordt de plaatselijke toponymie uit de doeken gedaan waarna in de volgende delen de psycho-(eco)energetische toedracht der plaatsnamen transecosensitief tegemoet getreden wordt. Elke vraagstelling is welkom en zal groepstranssensitief behandeld worden. Elke specifieke (oud)plaatsnaamkundige voordrachtsaanvraag zal waar mogelijk zeker beantwoord worden. Elke vervolgvoordracht is zeker aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775