Belichaamd Onderwijs / Belichaamd Onderzoek – Praktijkvoordrachten

Door middel van oorzakelijk en inzichtelijk invoelend onderricht zal een nieuwe geïntegreerde hooggevoeligheid ontstaan met betrekking tot alle onderdelen van dit onderricht dat dan rechtstreeks deel wordt van het cellulaire lichaamsbewustzijn en zodoende empathisch kan gehanteerd worden in nieuwe daarop aansluitende leergangen zodat omgevingsbelichaming spontaan en intelligent kan geschieden. Dit nieuwe belichaamde onderwijs wordt transsensitief gegeven waarbij elk nieuw gegeven ook invoelend wordt aangereikt en de leergang dus eigenlijk gevoelsoverdrachtelijk wordt in plaats van mentaal-opstapelend in het aloude gekende gewone en dus niet empathiserende onderwijs. Deze nieuwe belichamingsmogelijkheden hebben vele voordelen want de leergangen worden volledig interactief tot zelfs omgevingsinteractief gegeven waarbij alle lichaamsdelen betrokken (kunnen) worden en dus niet alleen het hoofd zoals bij het gewone oude onderwijsprincipe. De belichaming staat dus voor levende celkennis en niet voor dode letter zoals voorheen. Alle creatieve talenten kunnen nu dus ook vanzelfsprekend aan bod komen terwijl vroeger enkel het lineaire onthouden van hoofdtel was en de andere talenten werden weggemoffeld. Elke leergang kan dan ook weer in de empathische diepte gegeven worden zodat hoogsensitieven en breedgeïnteresseerden verder geïnspireerd geraken tot zelfstudie en zelfonderzoek waardoor nieuwe gevoelsleergangen door de leerlingen zelf kunnen aangevraagd worden en groepsgewijs verder gestuurd kunnen worden door eigen groepsinitiatieven eventueel geleid door meer ervaren omgevingsbelichaamde onderricht(st)ers. Elke praktijkvoordracht zal dus ook op deze manier gegeven worden zodat de lesgevers uit eerste hand alles zelf kunnen ervaren en aftoetsen en ondertussen elke zelfbekwaming ter harte kunnen nemen. Deze nieuwe belichamingstechniek is cytobiomologisch en cytoecobiomologisch indien je een leergang volledig omgevingsbelichaamd kunt afwerken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Cyto(bio/eco/geo)mologie – Belichaamd Onderwijs mbt Onderzoek (BOO I/II/III)

Elk wetenschappelijk onderzoek kan ook belichaamd plaatsvinden waardoor het celcontact een nieuwe (omgevings)interactie transbewust toevoegt aan het veldonderzoek. Elke mogelijke celcontactname (ooit) wordt hierin zorgzaam beoefend zodat een zo breed mogelijk (omgevings)ervaringsveld kan uitgroeien tot een nieuw (transsensitief) celvergelijkend en celverbonden omgevingsonderzoek. Ook wordt een zo groot mogelijke transparantie en transparantwording nagestreefd zodat de oorzakelijke (omgevings)verheffing naast de inzichtsintegratieve (omgevings)verheffing deel uitmaakt van het vernieuwende celgeoriënteerde veldonderzoek. Elke BOO-(tele)presentatie en/of BOO-(tele)meditatie wordt transecosensitief gegeven zodat eenieder de mogelijkheden van het belichaamd veldonderzoek innerlijk kan ondervinden. Elke scholing tot diepte-onderzoeksbelichaming is vanzelfsprekend ook mogelijk. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Pallio-Empathische Belichaamde Zorg – Praktijkvoordrachten (PEBZ)

Elke palliatieve bijstandshulp kan (kern)empathisch en (omgevings)belichaamd gegeven worden dmv causale cellulaire integraties en bijbehorende inzichtelijke omgevingsraad. Elke psychobiologische (deel)integratie wordt integraal aangeleerd waarna ook de intergenerationele kristallisatie-integraties worden aangeleerd en het cellulair tranendal tot rust kan komen. Ook de psycho-energetische omgevingsrestanten worden oorzaaksinzichtelijk behandeld ter eventuele verdere intelligente ontmanteling en omgevingsgerichte integratie. Elke presentatie en/of voordracht zal transcelsensitief gegeven worden zodat elkeen de (biovisionaire) celmogelijkheden begrijpend kan leren invoelen en omvattend kan leren hanteren. Elke dieptescholing en dieptepresentatie is zoals steeds beschikbaar. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)3345377

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Traditieraadshuis Folklore – Samenbelichaamd Landschappelijk Traditie-Onderwijs en Traditie-Onderzoek (SLT/T I/II/III)

Elk folkloristisch en oudfolkloristisch (landschaps)fenomeen kan oorzakelijk-inzichtelijk herkend en cosmocellulair geïntegreerd worden indien alle ontstaansinvalshoeken kunnen hervonden en hersamengeschikt worden. Elke SLT-presentatie wordt transsensitief gegeven opdat iedereen de folkloristische kerntradities spontaan leert biovisioneren. Elke volkstraditie ooit kan nagelezen worden in de zeer uitgebreide folklorebibliotheek van het volkshogeschooltje te Bornem. Elke (palaeo)folkloristische integratie kan eveneens aldaar telesensitief opgevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Phytoecobiomologie – Spontane Belichamingsklassen (PEB)

Het plantenrijk belichaamt een nieuwe geïntegreerde wereldlevenseenheid die zij via de cytophytobioversele Aarde deelachtig maken aan alle open celsensitieven en hun specifieke samenlevensomgevingen. Deze hoogintelligente omgevingstransitie wordt in deze belichamingspresentatie volledig oorzakelijk-inzichtelijk geduid en cytophytobiovisionair aangereikt zodat iedere aanwezige de indringende tederheid der mogelijke plantaardige (co-evolutionaire) samenlevingsverbanden leert herkennen. Ook het grassenrijk, het mossenrijk, het algenrijk, het koralenrijk en het zwammenrijk worden transitiebelichamingsmatig aangereikt zodat elk transfyto(eco)sensitief talentspecialisme van binnenuit kan medebeleefd en medegeïnspireerd worden. Elke mocrophyto- en nanomicrophyto(eco)biomologische insteek is zoals steeds aanbiedbaar.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453774

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Phytobioecomologie – Spontane Belichamingsklassen

De inzichtelijke omgevingsbelichaming in samendracht met het plantenrijk is een nieuwe talentmogelijkheid tot omgevingsonderricht in alle erkende onderwijsvormen. Het individuele phytobiomologische samenleven wordt hierbij omgevingscelvelddraagkrachtig uitgebreid met inzichtelijke phytomische kontaktnames en hun zeer specifieke natuurheelkundige talentoriëntaties. Elke plantaardige omgevingspsychologie wordt cytophytobiovisionair ingevoeld en geïntegreerd zodat een intelligente celverbonden uitwisseling ontstaat van omgevingsgedeeld weten en omgevingsgericht wetend-handelen waaruit nieuwe diepduurzame verbonden zullen groeien. De (hoog)plantsensitieven zullen dan reeds zeer vroeg hun omgevingssamenwerkingen kunnen vormgeven waardoor nieuwe studierichtingen zullen ontstaan in functie van helderbelichaming en helderheelbelichaming. Ook alle microphytobio- en nanomicrophytobio(eco)mologische frekwenties kunnen in deze plantbelichamingsklassen aangeboden worden zodat onze nieuwe onderwijzers en docenten ook alle hoogandersbegaafde kinderen en studenten helder(be)lerend kunnen verblijden.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Cytoecobiomologie – Spontane Belichamingsklassen voor Ondernemers (SBO I/II/III)

De nieuwe bioeconomische realiteit zal volledig oorzakelijk-inzichtelijk geduid worden en cytotrans(eco)sensitief onderwezen worden zodat elk omgevingsbelichaamd facet van de intelligente (cyto)biokapitalisatie (of belichaamde omgevingsparticipatie) innerlijk kan begrepen worden. De nieuwe omgevingsdraagkrachtige levenseenheid der transparante celvelden zal cytoecobiovisionair onderwezen worden en kan ook in SBO-(tele)presentaties en/of SBO-(tele)meditaties cytotranssensitief aangeboden worden. Elke omgevingsanalogie wordt cytotranssensitief getoond zodat het diepduurzame omgevingsleven mettertijd volledig zal kunnen geëerbiedigd worden. Elke dieptescholing kan zoals gewoonlijk ook (tele)presentatief en (tele)meditatief aangeboden worden zodat alle (spirituele) wouldbe-ondernemers en —onderneemsters kunnen proeven van breedtranssensitieve (inzichtsorganisatorische) omgevingsverantwoordelijkheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België


Ecobiomologie – Spontane Belichamingsklassen

Elke systeembiologische omgeving kan co-cellulair medegedragen worden door geoefende buurtcelwerk(st)ers, straathoekcelwerk(st)ers en dorpsraadcelwerk(st)ers. Deze spontane streekgebonden verlichamelijkingen kunnen in elke spontaanpresentatie transsensitief aangeleerd worden zodat iedereen de intrinsieke intelligentie van onze cel leert begrijpen en hanteren. Elk omgevingsspecialisme zoals de systeempalaeobiomologie, de systeem(palaeo)microbiomologie ea worden ook belichaamd klasmatig en presentatiematig aangeboden zodat een nieuw omgevingsspontaan geheel kan ontstaan in de spirituele dorpscelwerking en haar grotere celgehelen. Ook de regionale (spontane) belichamingsklassen kunnen reeds teletranssensitief aangeboden worden en indien nodig ook in presentatievorm gegoten worden.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Cytoecomologie – Cytobioverseel Belichaamd Onderwijs (CBO II)

Door de nieuwverworven cytobioversaliteit of het intercelconnectief bioverseel handelen van alle levenden zal onze economie een diepduurzame bioeconomische omgevingsimpuls gaan belichamen die volledig aangedragen wordt door alle betrokken (stille) inzichtelijke omgevingswerk(st)ers die door hun oorzaakstransparante celkracht deze wereldhervormingen zelfs transbiogeosensitief zullen (kunnen) aansturen. Alle oorzakelijke landschapsdelen worden (cyto)transecosensitief in kaart gebracht zodat iedereen inzichtelijk deelachtig kan worden aan elke ondernemingsgerichte samenintegratie tot ecobioduurzame welvaartsverheffing. Ook elke CBO II-presentatie wordt cytotranssensitief gegeven zodat iedereen een nieuw omgevingsoverzicht kan belichamen indien gewenst. Ook de gespecialiseerde dorpsraadswerking annex streekraadswerking wordt integraal aangeboden zodat nieuwe intrinsieke landschapsgehelen kunnen ontstaan waarin oa de geïntegreerde palaeoecologie en de geïntegreerde palaeobioecologie inpasbaar is. Elke diepte-belichamingsscholing evenals elke —presentatie is natuurlijk ook aanvraagbaar.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775