Integratie der Celstroomkunde (ICi) – Ultrageneratief Cytobioecogeologisch Transwijs (UCbegT)

Elk vergeestelijkt lichaam kan al haar oudcelsynchrone bewustzijnsgestaltes medevergeestelijken zodat er een helderhelende geestlichaamsstofstroom ontstaat die perfekt ultrageneratief kan onderwezen worden. Elke UCbegT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze nieuwe breedtelichaamsvergeestelijkingen leert helderschouwen en helderzelfvervolmaken. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeocytobioecogeomologie ea.

ICii Integratie der Celstroomkunde – (UEcbegT)

Geeststroompijnkundige Kring RA*

*Reumatoïde Arthritis

Integratie der Geestwetenschappen* (IG) – Ultrageneratief Biogeofysicochemisch Transwijs (UBgfcT)

Alle hemellichamelijke geestwetenschappen kunnen ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBgfcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze pure geesthemellichamelijkheid leert helderbeschouwen en helderbereizen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

*IGi-x : Bioecofysicochemie / Biogeofysicochemie / Bioastrofysicochemie / Bioglactofysicochemie // Ecogeofysicochemie / Ecoastrofysicochemie / Ecoglactofysicochemie // Geoastrofysicochemie / Geoglactofysicochemie // Astroglactofysicochemie

Geeststroomkundige Kring Phylocythera

Integratie van het (P)QCCC – Ultrageneratief Chronoexogeologisch Transplaneetwijs (UCegT)

Elk tijdsfenomeen was verbonden met het (Primordiale) Quantum Collider Chrono•Continuum dat eindelijk ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UCegT-presentatie wordt ultrachronogeneratief gegeven zodat elkeen de (Primordiale) Tijd Zelve leert helderschouwen en heldermedeverdampen ovv een meervoudige PTI of Primordiale Toroïdale Implosie. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgiē

Generochronoexogeomologie ea.

Tijdsheempijnkundige Kring GMA**

**Geprotoneerd Moleculair Antideuterium

IQCCC Integratie van het Quantum Collider Chrono•Continuum – (UCeeT)

Generochronoexoecomologie ea.

Integratie van het Meervoudige Celbewustzijn (IMCi) – Ultrageneratief Cytoecologisch Transtijdswijs* (UCeT)

Elk persoonsgebonden oudcelbewustzijn ooit is onderdeel van een scheppende bewustzijnssynchroniciteit die perfect ultrageneratief onderwijsbaar is. Elke UCeT-presentatie wordt ultrachronogeneratief gegeven zodat elkeen leert over de muurtjes van het eigentijdsbestaan heen te helderschouwen zodat de hogere gelijklopendheid van ons Geestelijk Bestaan zich zachtjesaan kan ontsluiten in meerdere synchrone geïntegreerde bestaansvormen die allen elkaar al een tijdje tijdswederkerig trachtten bij te staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocytoecomologie ea.

IMCii Integratie van het meervoudige Celbewustzijn – (UCgT)

Generocytogeomologie ea.

*Transtijdswijs verwijst naar de integratie van ons QCC of quantumchronocontinuum waardoor de gesloten tijd zich voor het eerst opende en het Celbewustzijn eindelijk integraal kan vervolledigd worden.

IS Integratie der Syndromiciteit** – Ultrageneratief Palaeosyndromologisch Transcelwijs (UPsT)

**Syndromiciteit is de syndromologische verwevenheid met alle lichaamseigen restoudcelbewustzijnsmisgroeiingen.

Op simpele aanvraag zijn de 18 persoonlijke en/of (groot)landschappelijke oudcelbewustzijnserfdrachten verkrijgbaar en verhaalbaar.

Integratie der Eigengeestbeweging der Melkwegen (IEMi) – Ultrageneratief Glactobiofysicochemisch Transmelkwegwijs (UGbfcT)

De Melkwegvergeestelijkingen en hun nieuwe Eigengeestbewegingen kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UGbfcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat elkeen deze nieuwe Hemeltoestand van nabij kan schouwen en invoelen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoglactobiomologie ea.

IEMii Integratie der Eigengeestbeweging der Melkwegen – (UGefcT)

IEMiii Integratie der Eigengeestbeweging der Melkwegen – (UGgfcT)

Integratie der Eigengeestbeweging der Sterren (IESi) – Ultrageneratief Astrobiofysicochemisch Transsterwijs* (UAbfcT)

Elke vergeestelijkte Melkwegster kan ultraexogeneratief onderwezen worden. Elke UAbfcT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat alle belichaamde Melkwegsterren door Henzelven transgeneratief kunnen worden aangereikt in helderbeschouwing, helderbereizing en helderbelichaming. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generoautoastrobio•eco•geomologie ea.

IESii Integratie der Eigengeestbeweging der Sterren – (UAefcT)

IESiii Integratie der Eigengeestbeweging der Sterren – (UAgfcT)

*Het Transsterwijs betreft het geheel der vergeestelijkte annex Hemellandschapbelichaamde hoofdsterren der 1200 Binnenmelkwegen die tesamen een nieuwe astrodynamische fotobiofysicochemie aanreiken waarop ons vergeestelijkte lichaam in Geestelijk Transgeneratief Spontaanonderricht of GTS kan beroep doen ten allen plaatse en tijde.

IBBi Integratie der Bioheliochemie en Bioheliofysica – (UBBTi)

IEEi Integratie der Ecoheliochemie en Ecoheliofysica – (UEETi)

IBBii Integratie der Bioastrochemie en Bioastrofysica – (UBBTii)

IEEii Integratie der Ecoastrochemie en Ecoastrofysica – (UEETii)

IFi Integratie der Fotoastrobiofysicochemie – (UFabgcT)

IFii Integratie der Fotoastroecofysicochemie – (UFaefcT)

IFiii Integratie der Fotoastrogeofysicochemie – (UFagfcT)

Melkwegheempijnkundige Kring Sideriet

Vergeestelijking onzer Melkweg (VMi) – Ultrageneratief Bioglactologisch Transmineraalwijs° (UBgT)

Onze Melkweg kan eindelijk integraal ultrageneratief onderwezen worden. Elke UBgT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat dit enorm Hemellichaamleven volledig kan helderdoorschouwd en helderdoorrreisd worden opdat alle wederkerigheidsfrekwenties in hogere landschapsbelichaming kunnen genomen worden en het sterrewetenschappelijk transgeneratief onderricht door onze Moedermelkweg zelve kan geleid worden. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generobioglactomologie ea.

VMii Vergeestelijking onzer Melkweg – (UEgT)

Generoecoglactomologie ea.

VMiii Vergeestelijking onzer Melkweg – (UGgT)

Generogeoglactomologie ea.

Melkwegheempijnkundige Kring 1200*

* Exobiomologie / Exoecomologie / Exobioecomologie / Exogeomologie / Exobiogeomologie / Exoecogeomologie / Exobioecogeomologie

° Het specifieke ’Ultrageneratieve Transmelkwegwijs’ of Vergeestelijkt Melkwegwetenschappelijk Onderwijs (VMO) is nu reeds geestwederkerigheidsmatig actief en kan door elke geoefende Heldercelwerk(st)er telegevolgd worden zonder enige uitzondering.

IBB Integratie der Bioglactochemie en Bioglactofysica – (UBgc•fT)

IEE Integratie der Ecoglactochemie en Ecoglactofysica – (UEgc•fT)

Integratie van het Transinsectwijs, Transzwamwijs en Transplantwijs (ITTTi) – Ultrageneratief Entomobiologisch, Mycobiologisch en Botanobiologisch Transwijs (UEMBTi)

De vergeestelijking van ons weergaloze Insectenrijk, Zwammenrijk en Plantenrijk kan eindelijk ultrageneratief onderwezen worden. Elke UEMBTi-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat het Geestschouwen van deze wondere en enorm diverse Rijken eindelijk door deze Geestrijken zelve kan geschieden wat onnavolgbaar zal zijn. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generopalaeoentomo•myco•fytobiomologie ea.

ITTTii – (UEMBTii)

Generopalaeoecomologie ea.

ITTTiii – (UEMBTiii)

Generopalaeogeomologie ea.

Alle Transgeneratieve Landschapsbelichamingspsychologieën dezer Rijken zijn tele•energetisch en dus vrij opvraagbaar in onze ELUs of Energetische Landschaps•Universiteiten.

Ter duiding enkele der TPPs of Transgeneratieve Plant- en Plantwijspsychologieën : Margriet Huidziekten / Pimpernel Vrouwenziekten / Vingerhoedskruid Hart / Labradorviooltje Bloed / Hondsroos Longen / Kliswortel Hallucinaties / Roos Diabetes / Papaver Migraine / Hibiscus NKO•ziektes / Tulp Nier / Zevenblad Maag / Hop Ogen / Geel Nagelkruid Spijsvertering / Aardpeer Lever / Smalle Weegbree Lever / Pioenroos Diabetes / Boterbloem Koeieziekte / Moerbeiboom Gewrichten / Granaatappelaar Blaas / Pruimelaar Darmen / Perelaar Diarree / …

Ook de Integraties van het Transdierwijs, Transprimaatwijs en Transmenswijs zijn helderopvraagbaar en helderbeleefbaar.

Integratie der Joviologische Mineralogie (IJM) – Ultrageneratief Minerojoviologisch Transsterplaneetwijs* (UMjT)

Elk mineraal van Jupiter kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UMjT-presentatie wordt ultrageneratief gegeven zodat onze zeer oude Dwergsterplaneet het Joviaanse Transwijsheft eindelijk volledig in eigen geestelijke handen kan nemen. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generominerojoviomologie ea.

IBB Integratie der Biojoviochemie en Biojoviofysica – (UBBT)

IEE Integratie der Ecojoviochemie en Ecojoviofysica – (UEET)

*Jupiter heeft een dwergsterkern en wordt vergeestelijkt een Geeststerplaneet genoemd die geesteigenhandig Transsterplaneetonderwijs geeft.

Integratie der Dwangeconomie (ID) – Ultrageneratief Coërcoecologisch Transplaneetwijs (UCeT)

Elke vorm van dwangeconomie zoals dwanglandbouw, dwangbeurs, dwangfarma, dwangAI en dwangindustrie kan ultrageneratief onderwezen worden. Elke UCeT-presentatie wordt ultramentogeneratief gegeven zodat elkeen leert helderschouwen hoe quantumwetenschappelijke omgevingsdwangmatigheid zichzelve economisch verstikte en hoe dit uiteindelijk volkshooglijdzaam en volksomgevingshooglijdzaam tot inkeer kwam. Een kleine natuurvergoeding is aangewezen.

Beatrijs & Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Generocoërcoecomologie ea.

IEE Integratie der Econobiogeologie en Econoecogeologie – (UEbg•egT)

Generoeconobio•ecogeomologie ea.