Meditatiehuis Schip van Kalis – Belichaamd Tele-Onderwijs (BTO I/II)

Dagdagelijks zijn er omgevingsbelichaamde meditaties in het dorpsraadshuis te Bornem die alle vormen van hooggevoelig heelonderricht, -onderzoek en -bestuur innerlijk trachten bij te staan. Telkens worden de laatste nieuwe inzichten transbelichaamd aangereikt zodat er een telemeditatief cytobiocontinuum ontstaat voor alle oude en nieuwe medewerk(st)ers in het inzichtelijk belijden van het oorzakelijke leven. Alle nieuwe geïntegreerde (sterre)wetenschappen van deze site kunnen er tegelijkertijd hoogtelesensitief in aanbelichaming genomen worden te 14/17/20 en 23.00u. in telkens anderhalfuur durende stiltesessies. BTO-presentaties zullen het telemeditatieve belichamingsprincipe technisch uit de doeken doen zodat elke (hoog)sensitiefbegaafde in vrije spontane belichaming en spontane omgevingsbelichaming leert te leven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Gidspunt Kludde – Belichaamd Mytho-Historisch Onderwijs (BMHO I/II/III)

Elke streek heeft haar eigen meervoudige (legendarische) ontstaansgeschiedenissen die allen cellulair integreerbaar zijn ongeacht de metahistorische complexiteit van haar verborgen overlevering(en). Voornamelijk rond oude volkshoofdplaatsen met beladen landschapsmonumenten is er een amalgaam van onbegrepen restgestaltes en restlandschapsfenomen die allen volledig mytho-historisch duidbaar zijn voor de hoogandersbegaafde onderzoek(st)er. Dit cytohistoriobiomologisch en cyto(-)ecomologisch genuanceerd onderricht inspireert vele meerbegaafde jongeren tot een eigen empathief streekonderzoek onder vele wetenschapsintegratieve vormen. Elke BMHO I/II-presentatie wordt translegendesensitief gegeven zodat eenieder oorzakelijk leert invoelen met betrekking tot onbegrepen oudomgevingsbelichamingsoverleveringen. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Reuzenheemmuseum Abaris – Belichaamd Belevend Onderwijs (BBO I/II/III)

De belichaamde omgevingsbeleving is een nieuwe vorm van hooggevoelig intercultureel heelonderwijs dat ook museaal kan aangereikt worden. De zeer uitgebreide en volledig aanbelichaamde volksbibliotheek en volkslithotheek van het dorpsraadshuis te Bornem wordt hiertoe op aanvraag vrij ter invoeling en mede-aanbelichaming aangeboden zodat elke hoogandersbegaafde geïnteresseerde dit hoogwaardige helderzintuiglijke celleerproces spontaan leert herkennen, hanteren en vervolmaken. Ook (postuum) hoogtelesensitief kan het heemmuseum aanbezocht en mede-aanbelichaamd worden zodat een nieuwe transparante omgevingssamenbelichaming in stilte en effectief tot landschapsverheffing kan leiden. Elke BBO I/II-presentatie wordt transmuseumsensitief gegeven zodat eenieder een globale inkijk krijgt in de vele mogelijkheden van dit nieuwe levende heelonderwijs. Elke heemmuseale diepte kan ook in presentatie gegeven worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Verhalenarchief Het Alvermanneke – Belichaamd Narratief Onderwijs (BNO I/II/III)

Elk belichaamd verhaal heeft de innerlijke kracht van vervoering en ontroering en maakt de weg vrij tot inzichtelijke en oorzakelijke integratie door middel van levensechte cellulaire verblijding. Deze verhaalmatige aanbelichaming of cytobiomologie annex cytoecomologie wordt integraal aangereikt in het Bornemse dorpsraadshuis waar een gespecialiseerde volksverhaalbibliotheek vrij toegankelijk is en in medebelichaming kan verhaald worden. Elke BNO I/II-presentatie wordt transverhaalsensitief gegeven zodat een cellulaire inkijk in verhaalbelichaming mogelijk is. Verhaalduiding is steeds mogelijk via e-mail, telefoon, briefpost of samenbelichaming. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant – Samenbelichaamd Reuzenkundig Onderwijs (SRO I/II/III)

De oude reuzengeslachten op Aarde zijn inzichtelijk samengebracht door middel van omgevingsvisionaire belichamingsleergangen genaamd cytomegalobiomologie en cytomegaloecomologie of geïntegreerde oorzakelijke en landschappelijke reuzenkunde die allen tesamen geleid hebben tot de oprichting van deze gespecialiseerde heemkundige kring die haar samenbelichaming volledig wijdt aan de oudste omgevingstalenten dezer reuzen en reuzinnen en hun zeer specifieke omgevingsheelbelichamingen. Elke SO I/II-presentatie wordt transpalaeoecosensitief gegeven zodat eenieder zicht krijgt op de eigenlijke omgevingsnabijheid van deze oudfenomen en hun landschappelijke indringendheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Droomfabriek Klaas Vaak – Samenbelichaamd Droomonderwijs en Droomonderzoek (SDD I/II/III)

De oneirologie of droomduidingskunde is in het belichaamd onderwijs hoofdonderdeel geworden van de inzichtelijke celbewustzijnssyntheses die het lichaam in dit geval in haar nachtelijke rustbewegingen activeert en helderzintuiglijk-biovisionair aanreikt aan de geoefende omgevingscelreizig(st)ers. Decennialange droomduidingsbegeleidingen of cytooneirobiomologische mede-arbeid via e-mail, telefoon, brievenverkeer en samendroombelichamingen hebben een zeer omvattend ervaringsgeheel opgeleverd dat tele(bio)visionair raadpleegbaar is voor elke hoogsensitieve en hoogandersbegaafde (postume) telecelwerk(st)er. Elke SDD I-presentatie wordt transdroomsensitief gegeven zodat elkeen leert oorzaaksinzichtelijk helderkontakt te maken met de droomtijdwereld en haar eigenbewegingen. De SDD II-presentaties zullen in het teken van landschappelijke droomtijdsyntheses staan voor oa alle tele-omgevingswerkers en (-)omgevingsverheffers. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Voordrachtencentrum Ogmios – Belichaamd Omgevingsonderwijs (BO I/II/III)

Op aanvraag kunnen vrije wetenschapsintegratieve en gespecialiseerde celbelichaamde (thuis)voordrachten gehouden worden in een nieuwe historio-agogische context die oa met name de cytoecobiomologie en de cytobioecomologie of het totaalvernieuwende (multipele) innerlijke omgevingsbelichaamde (cel)onderwijs mogelijk maken waardoor onmiddellijke inzichtelijke tot zelfs oorzakelijke aanbelichamingen spontaan (kunnen) biogenereren. Dit geïntegreerd belichaamd omgevingsonderwijs zal op korte tijd deel uitmaken van de nieuwe geïntegreerde leerplannen annex eindtermen waardoor de nieuwe cellulair-geïntegreerde (sterre)wetenschappen voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis van onderuit opgang zullen maken. Elke BO I-presentatie wordt transwetenschapsintegratief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in de enorme verborgen talentmogelijkheden hieromtrent waarbij de BO II-presentaties zich meer op de geïntegreerde hemellichaamwetenschappen zullen richten. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Herstelacademie De Dulle Griet – Belichaamd Heel-Onderwijs (BH-O I/II/III)

Elke stille hooggevoeligheid en/of stille hoogandersbegaafdheid laat een verwarrend spoor van (langdurige) symptomen en onbegrijpelijke deelsyndromen na die allen door praktische cytobiomologische begeleiding kunnen geïntegreerd worden. Dit belichaamde inzichtelijke en oorzakelijke onderwijs is gericht op een transparante celbeleving van alle bewuste en onbewuste herinneringen ooit door cathartieve cellulaire integratie en al haar spontane belichamingstalentvaardigheden. Elke restinvoeling en elke restomgevingsinvoeling wordt in samenbelichaming ontmoet zodat herkenning en integratie het nieuwe spontane normaal kunnen worden eventueel gekoppeld aan een nieuwe zelfstudie mbt het gestabiliseerde hooggevoeligheidstalent of -teletalent dat nu eindelijk voluit kan gaan en waarvoor een uitgebreide volksbibliotheek vrij ter beschikking staat. Elke BH-O I-presentatie wordt transtalentsensitief gegeven zodat elkeen een inkijk krijgt in eigen stille talent(en) en talentvaardigheden. Elke BH-O II-presentatie behelst omgevingstalenten en hun talentwederwaardigheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Syndroomkliniek De Zwaanridder – Samenbelichaamd Heelonderwijs en Heelonderzoek (SHH I/II/III)

Elk symptoomveld en elk syndroomveld is oorzakelijk invoelbaar en inzichtelijk ontmantelbaar in samenbelichaming met alle celsysteembetrokken telehooggevoeligen. Deze nieuwe vorm van causale omgevingslijdzame co-catharsis of etiopatho(systeem)biomologie en etiopatho(-)ecomologie is ook toepasbaar met betrekking tot dieren en planten en de kleine volkjes die hen omringen. Het uitgangspunt is de transparante cellulaire omgevingsverbinding die hiervoor inzichtelijk vervolmaakt wordt totdat een breed genoeg omgevingsceldraagvlak ontstaat dat intelligent-lijdzaam kan doordringen tot de zeer komplexe ontstaansmechanismen van eender welke oud(deel)cellulaire omgevingsverstoring. Elke SHH I-presentatie wordt transcelsensitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de oorzakelijke verharding van symptomen en syndromen en hun multipele celleefwerelden. Elke SHH II-presentatie zal de etiopathoecomologische invalshoek hanteren die landschappen tracht bij te staan in oorzaaksherkenning en gemeenschapsheelheid. Alle recente gespecialiseerde wetenschappelijke pathobiologische werken mbt mensen, dieren, planten en hun kleine volkjes kunnen vrij ontleend worden in de zeer uitgebreide volkshogeschoolbibliotheek Kloosterstraat 55 te Bornem. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Wildplukboswachterij De Veemgraaf – Belichaamd Organisch Onderwijs en Onderzoek (BOO/O I/II/III)

Wildvegetarisme, wildveganisme en wildfruitarisme kunnen ook belichaamd beoefend worden waardoor de transsensitieve kontakten met planten, struiken en bomen concrete informatie met betrekking tot spontane belichamingsintegraties kunnen aanreiken. Deze nieuwe vormen van organische en omgevingsorganische mede- of samenbelichaming genaamd organobiomologie en organoecomologie kunnen via een transparante celstructuur versneld aangeleerd worden waarin dan mettertijd het volledige omgevingseigen wildplantleven kan betrokken worden. Elke BOO I-presentatie wordt dan ook transplantsensitief gegeven zodat elkeen verbinding leert te maken met alle gekende en ongekende wilde omgevingsplanten die een spontane heelbelichaming willen aanreiken. Elke BOO II-presentatie gaat op zoek naar de spontane heelomgevingsbelichaming van ieders (oud)wildplantaardig omgevingsleven. Alle naslagwerken mbt eetbare wildplanten en hun plantloristische (heel)eigenheden kunnen vrij ontleend worden in de volkshogeschoolbibliotheek en -etherotheek Kloosterstraat 55 waar ook vierweekdagelijks plantmeditatieve omgevingsbewegingen vrij worden aangereikt. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie