Exosensitiviteitsvoordrachten-mogelijkheden

Zoals elke vorm van Aards leven invoelbaar en integreerbaar is is ook elke vorm van buitenaards leven invoelbaar en integreerbaar. Vele hoogsensitieven hebben reeds wekelijks indrukken van interplanetaire vormen van leven die we dus ook allemaal inzichtelijk zullen bespreken in onze zesvoudige exosensitiviteitsreeks die de nieuwe astro(bio)fysische en astro(bio)chemische celwetenschappen op korte termijn bereikbaar moeten maken voor alle exosensitieve onderzoek(st)ers. Een grote verscheidenheid aan praktische invoelingsvoorbeelden zullen integratief-overzichtelijk aangebracht worden in het eerste kenningsmakingsdeel van deze avondvoordracht zodat we in het tweede exomeditatieve deel het betrokken plasmatisch-intelligente (rest)leven van een specifiek hemellichaam exobiovisionair zullen kunnen bezoeken. Het hemellichaam dat de groep vooropstelt zal op voorhand medegedeeld worden zodat eventuele exobiologen en exoplanetologen zich ter dege kunnen voorbereiden om hun (aloude) vraagstukken zelf aan deze hemellichamen te kunnen voorleggen op een nieuwe toekomstbetrokken astro(geo)biomologische basis. In een tweede en eventueel derde exomeditatieve ronde zullen we de betrokken planeet dan diepgaander exobiomologisch bezoeken zodat nieuwe levensontstaansverbanden exointegratief kunnen verkend worden. Vervolgvoordrachten zijn zeker inplanbaar en zullen samen met de nieuw te bezoeken (dwerg)planeet dezelfde avond nog medegedeeld worden. Elke opname-apparatuur is zeker aangewezen zodat uitgeschreven syllabi binnen de mogelijkheden liggen. Elke betrokken locatie is welgekomen evenals elke natuurlijke vergoeding.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Cytoecosensitiviteitsvoordrachten-mogelijkheden

Het zich oorzakelijk-integratief oriënteren over een (uitzonderings)landschap kan je vervolmaken door je autonome cel alle werkelijkheden met betrekking tot die omgeving innerlijk-tegelijkertijd tot inzichtelijke bloei te laten komen zodat jouw omgevingssensitiviteit het betrokken leven ecointegratief-spontaan kan co-evolueren. Vele pragmatische (droom)voorbeelden worden ingekaart zodat de komplexiteit van dit aanbeleven duidelijk wordt waarna de tweede avondhelft cytoecomeditatief alle ontmoetingsmogelijkheden van een levende omgeving celveldvisionair laat inbeleven. Alle omgevingsvragen zijn zeer welkom en zullen tegelijkertijd omgevingsintegratief beantwoord worden zodat ook de hoogecosensitieve celwetenschapper vanuit een rusttoestand nieuwe omgevingsintegraties leert herkennen. De voornaamste avondpijlers gaan dus uit naar het herkennen van een intrinsieke hyperdynamiek van elk (uitzonderings)landschap zodat je eigen dynamiek (onmiddellijk) omgevingsintelligent leert anticiperen. Een tweede en eventueel derde cytoecomeditatieve ronde is zeker hanteerbaar zodat zoveel mogelijk dieptefrekwenties tot zelfs palaeoecologische vergezichten breedsensitief kunnen ontmoet worden. Vervolgvoordrachten zijn zeker aangewezen alsook opname-apparatuur. Een uitzonderingslocatie wordt aanbevolen.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Celsensitiviteitsvoordrachten-mogelijkheden

CCIEs of causaalcelintegratieve ervaringen maken je celbewustzijn autonoom en verlenen je innerlijk leven nieuwe ongekende gevoeligheden. Deze eenheidstalenten verbinden alleautonome cellen op Aarde en daarbuiten in nieuwe gelijklopende verlichamelijkingsinzichten die spontaan kunnen gemetaboliseerd worden. Dit nieuwe integratiefwetenschappelijke intercelconnecteren is eigenlijk het levende fotobioversele interageren tussen alle (kosmische) celbewustzijnswerk(st)ers die gezamenlijk het www op biogeomologisch plan belichamen. In het tweede deel wordt cytobiomeditatief samengewerkt om dit (wereld)automatisme in onze eigen levendig te maken en iedereen tegelijkertijd de mogelijkheid te gunnen bewust onderling cytosociobiomologisch integratief kontakt te maken. Na elk avonddeel is er uitgebreid mogelijkheid tot vragenstellen met onmiddellijke cytosociobiomologische aandachtsgerichtheid zodat elke luidop gestelde vraag reeds celveldbiomologisch-synchroon kan beantwoord worden. De bedoeling is ook aan te tonen dat het eigenlijke nieuwe wereldcelonderricht reeds op deze manier gebeurt maar dan in gedeeltelijke droomtijdmetabolisatie. Een derde en eventueel vierde cytobiomeditatief halfuurtje is zeker mogelijk om iedereen in stille verblijding omgevingscelbewust te laten resoneren. Elke toepasselijke omgevingslocatie is uiteraard welkom evenals elke natuurlijke vergoeding.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Ecosensitiviteitsvoordrachten-mogelijkheden

Vele levensonderdelen uit onze dagdagelijkse omgevingservaringen kunnen innerlijk ontmoet en co-evolutionair bejegend worden door onze celbewustzijnservaringen participatief of deelachtig te maken aan hun gedegen ervaringstrillingen. Deze resonantionele of trillingsgevoelige ervaringsuitwisseling met dieren, planten en/of mineralen kan een heel andere levensdynamiek door hoogsensitieve omgevingsdeelname in jezelf tevoorschijn toveren die je nooit verwachtte. Hiervoor worden er integratiedynamieken inzichtelijk aangeleerd in het eerste avonddeel waarna in het tweede ecomeditatieve avonddeel we gezamenlijk onze levende omgeving(en) gaan begroeten en innerlijk om raad en bijstand gaan vragen. Afhankelijk van de omgevingsinhouden zullen we eerst alle levende delen leren begroeten waarna ook de mogelijkheid wordt aangeboden om de zogezegde dode delen te ontmoeten wat voor de meesten onder ons een echte revelatie zal zijn want eigenlijk is er nooit zoiets als dode materie. Elke vraag is na elk afzonderlijk avonddeel zeer welkom en zal integratief-invoelend beantwoord worden totdat het kontaktgevoel duidelijk en onvergankelijk is. Elke vervolgvoordracht is zeker inplanbaar en zal steeds in een andere levende omgeving indien mogelijk worden aangeboden totdat alle soorten omgevingen (her)invoelbaar gebleken zijn. Elke opname-apparatuur is door de veelheid aan informatie-overdracht zeker aangewezen. Elke natuurlijke vergoeding is welkom.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Sensitiviteitsvoordrachten-mogelijkheden

Vele verschillende vormen van verborgen sensitiviteit en hogere telesensitiviteit zijn aanwezig op Aarde als in het Bioversum waarvan we nog geen duizendste in dagdagelijkse (wetenschapsintegratieve) praktijk brengen. Alle bruikbare (omgevings)talentvormen van betrokken hooggevoeligheidshandelen zullen we de (helderheids)revue laten passeren zodat iedereen bewust kan leren omgaan met zijn/haar eigen verborgenheidsjuwelendoosje van onvergankelijke ontmoetingsmogelijkheden. Praktische levensvoorbeelden zullen tot in den treure aangehaald en becommentarieerd worden om elke doodgewone (klas)situatie te verheffen tot een paardjesmolen van schoontalentmatige toetsingen op elk omgevingsverrijkingsplan ooit. Elke opgespaarde gevoelsvraag is welkom alsook elke anomalische omgevingsgevoelservaring ooit zodat alle zogezegde uitzonderingsgegevens kunnen begrepen worden als doodnormale menselijke hooggevoeligheidservaringen. Het tweede deel wordt een sensomeditatief uurtje waarbij iedereen de innerlijke mogelijkheid krijgt tot het verkennen van zijn/haar ongekende (tele)sensitieve talenten en de eigentalentmatige eventuele ecospecialisaties daaromtrent. Ook hierna zijn weer alle ervaringsvragen welkom tot iedereen integratief-celtalentverzadigd is. Een eventueel derde sensomeditatieve avonddemarche is natuurlijk mogelijk en zelfs een vierde en vijfde tot iedereen glundert van talentmatige vernieuwing. Elke geluidsregistratie is aangewezen want de veelheid aan informatie zal overdonderend zijn. Vervolgavonden zijn zeker inplanbaar. Elke natuurlijke vergoeding is eventueel welkom.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

MMI-Raadplegingen

De eigenmomentane totaalbeleving en haar impliciete kosmisch-integratieve omgevingsverblijding is eigenlijk veel komplexer dan iedereen ooit had kunnen vermoeden en blijkt zich celveldbewustzijnsmatig ook steeds verder aan te passen aan elke nieuwe oorzakelijke wereldintegratie. Elke gelijktijdige herkenning der primordiale wereldemergenties is intrinsiek onderdeel van deze macromomentaniteitssessie en kan integratief beleefd worden als jouw eigenste fotomicrobioversele celmodel vanwaaruit celaanzijn eeuwig-integratief-verbreidend voortborduurt. Elk betrokken inzicht wordt integratief (mede)gedeeld en breedverbandmatig uitgelegd waardoor nieuwe vergezichten omgevingstalentmatig kunnen opbloeien. Elke wetenschapsintegratieve vernieuwingsmogelijkheid wordt aanverhaald en indringend geschetst in de nieuwe wereldinzichtseconomie. Elk nieuw omgevingsdieptetalent wordt duidelijk ingekaderd. Deze nieuwe omvattende celveldduidingen zijn vooral hoogtelesensitief belangrijk bij ingrijpende celveldtransities. Elke natuurlijke vergoeding is bijkomstig.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

ZZI-Raadplegingen

Dagelijks is er mogelijkheid tot zelfzwaartekrachtsintegraties of de primordiaal-atomaire verdamping der hogere plasmatische zelven in het volkshogeschooltje Kloosterstraat 55 te 2880 Bornem België. Deze melkwegkernverlichamelijkingen worden historisch-schematisch-inzichtelijk uit de doeken gedaan zodat een overzicht ontstaat over de primordiale ingenieusiteit van het oudverborgen kosmische (anti)leven. Alle cosmoegoische ontstaansstructuren worden medegeschetst zowel in het lichaam als in het oude primordiale holtesysteem van de Aarde waar ze zich allemaal ooit vervoegden. Ook de interrelatie met het bioversele wereldcelsysteem wordt omstandig inzichtelijk-invoelend-integratief aangereikt. De nieuwwetenschappelijke omkaderingen via cosmobiomologie, cytocosmobiomologie en nucleocytocosmobiomologie worden waar nodig breedverbandmatig aangereikt zodat de indringende innerlijke confrontering met dit plasmatisch oudbestaan cathartisch aanbesteedt. Ook bij deze zelfzwaartekrachtsintegratie is weer een uitvoerige televoorzorg- en -nazorgbegeleiding ingebouwd zodat het nieuwe hogere celbewustzijnsleven gradueel-sociabel kan verglijden. Elke betrokken vraag is welkom en zal op meerdere nivoos wetenschapsintegratief ingeschetst worden. Elke aanbetrokken lectuur kan vrijelijk uit de volkshogeschoolbibliotheek beleend worden zodat elke vernieuwende invalshoek wetenschappelijk kan nageplozen en inbegrepen worden. Door de komplexiteit van de raadpleging is vermoedelijk een eigen geluidsopname wenselijk ter nabestudering der kernontwarringen.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775

Reuzenvoordrachten-mogelijkheden

In mijn ‘levend’ Reuzenheemmuseum heb ik de cosmobiosynthesis van ettelijke reuzenrassen omgevingsintegratief ingebed zodat hoogtelesensitieven steeds cyto(exo)biovisionair hierop beroep kunnen doen. In de eerste avondhelft worden de gespecialiseerde werken synthetisch overlopen en de hoogbiovisionair-integratieve ontmoetingen volledig uit de doeken gedaan zodat elke opkomende vraag nieuwcelwetenschappelijk kan ingekaderd en oudcellulair ingepast worden. In het tweede cosmobiomeditatieve gedeelte worden onze eigen omgevingsgevoeligheden met betrekking tot reuzenrassen en/of megalitische oudsites oudcelveldmatig onderzocht en verder inzichtelijk geïntegreerd. Ook de primordiale kosmoplasmatische oudreuzenrassen kunnen indien gewenst aan bod komen tot zelfs de exoplanetairen afhankelijk van de exosensitieve begaafdheden van de groep en haar eventuele met plezier ingeplande reuzenvervolgvoordrachten. Elke droomtijdherinnering mbt reuzengestaltes is verhaalbaar alsook elke droomtijdreisherinnering. Elke (antiquaire) documentatie is ook welkom en zal invoelend-integratief verlichamelijkt worden. Elke specifieke omgevingslocatie is welkom alsook elke natuurlijke vergoeding.

Pierre.

pierre.vleminckx1960@gmail.com 003233453775