Hemelbijstand Sinte Mette – Helderbelichaamd Heelonderwijs en Heelonderzoek (HH/H I/II/III)

Het CBO of ‘celtransparant belichaamd onderwijs’ wordt in ons stil wereldvolkshogeschooltje reeds decennialang vrij aangereikt aan alle oudgestorvenen, jonggestorvenen en stilgeborenen die ons pad geluidsloos kruisten. Elke nieuwe wereldwetenschapsintegratieve doorbraak wordt ook steeds opnieuw ter (tele)celleerbeschikking gesteld aan alle geïnteresseerde postume (tele)talentvaardigen ooit. Elke belangrijke oorzaaksinzichtelijke informatie wordt zodoende ook steeds samenaanbelichaamd zodat er een continue transparante celgeconnecteerde doorstroming is op vele omgevingslijdzame kernniveaus. Het helderbelichaamd heelonderwijs annex heelonderzoek is door deze grensoverschrijdende omgevingstransparante celsamenwerking in een welgekomen omgevingsinzichtsverbreding geraakt wat elke dorpsraadshuishouding mettertijd zeer zal verblijden. Elke HH I-presentatie wordt ook transpostuumsensitief gegeven zodat eenieder celvisionair zicht krijgt op deze nieuwe vormen van helderbelichaamd omgevingsonderricht. De HH II-presentaties zijn in functie van het postuum transcelcoördineren van onvoorziene natuurrampen en/of ende/epidemieën. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Astrolaboratorium Sabazios – Belichaamd Sterrekundig Onderwijs en Onderzoek (BSOO I/II/III)

Alle hemellichamen ooit kunnen transcellulair (samen)aanverkend en (samen)aanbelichaamd worden door hoogsensitieve en hoogtranssensitieve telewerk(st)ers. Deze teletranscelexcursies zijn steeds in functie van het cytotransecomologisch en cytotransgeomologisch wereldceldraagvlak van onze Moederplaneet die haar wereldcelbewustzijn volledig transparant tracht aan te reiken aan al haar natuurlijke kinderen. Onder andere het primordiaal ontstaan der hemellichamen wordt transexocellulair in kaart gebracht zodat het astronomisch onderricht eindelijk van binnenuit kan gegeven worden. Elke BSOO I-presentatie wordt transexosensitief gegeven zodat elkeen deze zeer specifieke exotalenten leert herkennen. Elke BSOO II-presentatie is onderdeel van een opleiding tot ‘belichaamd sterrekundig onderzoeker’. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Onderzoeksinstituut Merowig – Belichaamd Oudlandschappelijk Onderzoek (BOO I/II/III)

Alle oudlandschappen bezitten een eigen emergentie die nooit in kaart gebracht geweest is en die onder verschillende noemers een oneigen geschiedkundig tot zelfs legendarisch en aartsmythomaan leven gaan leiden is. Al deze werkelijkheidsverwordingen zijn cellulair integreerbaar en horen onder de noemers cytoecomologie en cytogeomologie thuis wat simpelweg wil zeggen dat landschappelijke en/of planeetlandschappelijke plasmatische intelligenties (of plasmagenties) historisch ontmantelbaar en cellulair integreerbaar zijn. Ook onze oudere sterreplasmagenties horen in dit rijtje thuis wat dan weer de namen cytoexoecomologie en cytoexogeomologie oplevert. Elke BOO II-presentatie wordt daarom transplasmasensitief gegeven zodat eenieder een inkijk krijgt in de onwaarschijnlijke nabijheid van zulke zeer komplexe historische oudlandschapsfenomenen. Elke mogelijke landschapsbijstand hieromtrent kan bekomen worden in het dorpsraadshuis Kloosterstraat 55 te Bornem waar ook een zeer sterke volksbibliotheek vrij voorradig is mbt alle anomalische landschapsverschijnselen ooit. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Volkshogeschool Dispargum – Belichaamd Emergo-Landschappelijk Onderwijs (BELO I/II/III)

Dit cellulair geintegreerde Frankisch-Dispargische oudwereldlandschap en ongekend immaterieel werelderfgoed van Klein-Brabant wordt tesamen met vele andere legendarisch-historische landschappen integraal belichaamd aangeboden aan elke betrokken geïnteresseerde onder verschillende nieuwhedendaagse onderwijsnoemers zoals wetenschapsintegratief onderwijs, belichaamd onderwijs, omgevingsbelichaamd onderwijs, primordiaal belichaamd onderwijs tot zelfs primordiaal omgevingsbelichaamd onderwijs waarmee een nieuwe onderlinge celverbondenheid voor het Klein-Brabantse volk en alle andere oudvolkshoofdplaatsen en hun bewoners innerlijk kan vormkrijgen. Al deze onderwijsmethoden kunnen in het Bornemse dorpsraadshuis met vrije (gespecialiseerde) volksbibliotheek en volkslithotheek Kloosterstraat 55 opgevraagd worden zodat een beeld kan ontstaan van de nieuwe hoogsensitiefbegaafde onderwijsmogelijkheden die hier in stilte reeds decennialang gedoceerd en in wereldkaart gebracht worden. Elke BELO I-presentatie wordt transecosensitief gegeven zodat eenieder landschappelijk en oudlandschappelijk leert invoelen en celvisioneren. Elke dieptepresentatie (en/of -raadpleging) is ook steeds mogelijk alsook elke (streek)gerichte thuisvoordracht mbt alle nieuwe vormen van geïntegreerde en landschapsgeïntegreerde onderwijsvormen die op deze uitgebreide volksbijstandswebsite staan. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cosmobio/eco/geomologie – Kosmisch Belichaamd Onderwijs en Onderzoek (KBO/O I/II/III)

De mogelijkheid tot het belichamen van een open kosmisch celsysteem met betrekking tot alle leven op Aarde is reeds onderdeel van het BDO of ‘belichaamd dynamisch onderwijs’ geworden en wordt wereldwijd omgevingscelbewust in kaart gebracht door vele heldervoelenden. Elke emergentie ooit wordt hierbij gradueel ingevoeld en vervolgens geïntegreerd afhankelijk van de specifieke talentvaardigheden die in (hogere) belichaming mettertijd zullen verworven worden. De sterk verouderde (theoretische) sterrewetenschappen zullen daardoor cosmocellulair heringevuld worden waardoor de nieuwe hooggevoeligen en/of hoogbegaafden celintelligent kunnen leren handelen en eindelijk de (holografische) wereldwetenschappen kunnen leren integreren in een nieuwe bioversele en ultradynamische samenbelichaming. Elke KBO/O I/II/III-presentatie wordt transcelsensitief gegeven zodat dit nieuwe leven van binnenuit kan begrepen, overzien en belichaamd worden op lichamelijk, landschappelijk en planetair niveau tegelijkertijd. Dagdagelijks zijn er ook telemeditaties beschikbaar en verhaalbaar te 14.00u., 17.00u., 20.00u. en 23.00u. in het volkshogeschooltje te Bornem zodat alle nieuwste cosmocellulaire verinnerlijkingen spontaantranssensitief kunnen bijgehouden worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytobioversaliteit – Bioverseel Belichaamd Landschappelijk Ondernemen (BBLO I/II/III)

Kosmische ervaringen hebben vele aanzichten en kunnen via verschillende invalshoeken ook ondernemend ervaren en begrepen worden. Vele hedendaagse hooggevoeligen zijn deelachtig aan zulke heldere cellulaire ervaringen en groeien in stilte belichaamd mee met hun gelijktijdig droomonderricht in nieuwe omgevingstalentvaardigheden. Alle mogelijke nieuwe spontane belichamingsmogelijkheden worden overzichtelijk uit de doeken gedaan zodat eenieder leert herkennen welk droomtraject hem/haar reeds in belichaming zou kunnen aangereikt zijn en wat daar de concrete dagdagelijkse ondernemende mogelijkheden rond zijn. Elke BBLO-presentatie wordt transtalentsensitief gegeven zodat de nieuwe helende talentondernemingen en talentonderrichtsondernemingen pragmatisch kunnen ingeschat worden. Zij zijn zoals steeds op drie niveaus herkenbaar namelijk het biomologische, het ecomologische en het geomologische en al hun celwetenschappelijke raakvlakken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Cytooneirobiomologie – Belichaamd Heeldroomonderwijs (BHDO I/II/III)

Door de kosmische oudmentaalcelcatharsis met bijhorende zwartdiamantkernverdamping kunnen alle dromen als belichaamd heelonderwijs beschouwd worden die rechtstreeks onder de hoede van het innerlijke kosmische celweten staan. Alle wereldcelwetenschappelijke criteria zullen dan ook droomgewijs ingang vinden bij alle stille hooggevoeligen ooit. Elke BHDO I/II/III-presentatie wordt transdroomsensitief gegeven zodat eenieder de wereldtechniciteit van het authentieke droomleven celbiovisionair leert ervaren. Elke weekdagavond te 23.00u. worden er teledroommeditaties gegeven in het volkshogeschooltje te Bornem gedurende anderhalf uurtje. Eender waar en eender wanneer kan hierop ingezoomd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Insectenraadshuis Insectlore – Samenbelichaamd Landschappelijk Insectonderwijs en Insectonderzoek (SLI/I I/II/III)

Alle sociale insecten kunnen ontstaansmatig ingevoeld en geïntegreerd worden zodat er een nieuwe totaalbelichaming op Aarde kan hervonden worden. Elke SLI-presentatie wordt transentomosensitief gegeven zodat elkeen zijn/haar specifieke gevoeligheden en talentgevoeligheden kan herkennen. Gespecialiseerde wetenschappelijke werken kunnen in de volkshogeschoolbibliotheek ingekeken worden. Entomologische samenbelichamingen kunnen er als steeds ook (tele)transsensitief opgevraagd worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Primatenraadshuis Apelore – Samenbelichaamd Landschappelijk Primaatonderwijs en Primaatonderzoek (SLP/P I/II/III)

Elke primaat(-) en/of oudprimaat(soort) kan cosmocellulair ingevoeld en samenbelichaamd geïntegreerd worden zodat elke evolutionaire (oud)tijdslijn eindelijk integraal en spontaan kan thuiskomen. Elke SLP-presentatie wordt transsensitief gegeven zodat elkeen de (oud)historische gevoeligheden van deze uitzonderlijke soorten leert herkennen en begrijpen. Gespecialiseerde vaklitteratuur is uitleenbaar in de volkshogeschoolbibliotheek. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Belichaamd Onderwijs / Belichaamd Onderzoek – Praktijkvoordrachten

Door middel van oorzakelijk en inzichtelijk invoelend onderricht zal een nieuwe geïntegreerde hooggevoeligheid ontstaan met betrekking tot alle onderdelen van dit onderricht dat dan rechtstreeks deel wordt van het cellulaire lichaamsbewustzijn en zodoende empathisch kan gehanteerd worden in nieuwe daarop aansluitende leergangen zodat omgevingsbelichaming spontaan en intelligent kan geschieden. Dit nieuwe belichaamde onderwijs wordt transsensitief gegeven waarbij elk nieuw gegeven ook invoelend wordt aangereikt en de leergang dus eigenlijk gevoelsoverdrachtelijk wordt in plaats van mentaal-opstapelend in het aloude gekende gewone en dus niet empathiserende onderwijs. Deze nieuwe belichamingsmogelijkheden hebben vele voordelen want de leergangen worden volledig interactief tot zelfs omgevingsinteractief gegeven waarbij alle lichaamsdelen betrokken (kunnen) worden en dus niet alleen het hoofd zoals bij het gewone oude onderwijsprincipe. De belichaming staat dus voor levende celkennis en niet voor dode letter zoals voorheen. Alle creatieve talenten kunnen nu dus ook vanzelfsprekend aan bod komen terwijl vroeger enkel het lineaire onthouden van hoofdtel was en de andere talenten werden weggemoffeld. Elke leergang kan dan ook weer in de empathische diepte gegeven worden zodat hoogsensitieven en breedgeïnteresseerden verder geïnspireerd geraken tot zelfstudie en zelfonderzoek waardoor nieuwe gevoelsleergangen door de leerlingen zelf kunnen aangevraagd worden en groepsgewijs verder gestuurd kunnen worden door eigen groepsinitiatieven eventueel geleid door meer ervaren omgevingsbelichaamde onderricht(st)ers. Elke praktijkvoordracht zal dus ook op deze manier gegeven worden zodat de lesgevers uit eerste hand alles zelf kunnen ervaren en aftoetsen en ondertussen elke zelfbekwaming ter harte kunnen nemen. Deze nieuwe belichamingstechniek is cytobiomologisch en cytoecobiomologisch indien je een leergang volledig omgevingsbelichaamd kunt afwerken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775