Hoogandersbegaafdheidsbegeleiding De Tocht – Macrotransitief Hoogandersbegaafd Onderwijs (MHaO I/II/III)

Elk vorm van hoogtalentbegaafdheid kan onderling overgaan in en met elkaar. Hierdoor wordt kennis verlichamelijkt en kan zij dmv onze overdrachtelijke gevoeligheid in puur celbewustzijn innerlijk aangereikt worden aan eender wie of wat haar wil raadplegen. Elke MHaO-presentatie/meditatie wordt hoog(macro)transitief* gegeven zodat elkeen de omvattende vervlochtenheid van deze breedtetalenten leert kennen en hanteren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Bio/eco/geomologie ea.

*Hoogtransitiviteit is de mogelijkheid tot inzichtelijk wederzijds oorzakelijk celcontact waardoor het transgenerationeel lijden hooglijdzaam medegedragen wordt en het geïntegreerd Wereldkennisveld wederkerig en heldertalentmatig aangeboden wordt waardoor nieuwe celbelevingspaden puur geestelijk kunnen verwerkelijkt worden.

Aartsmystiek/Aartsmystagogiek Het Zwerk – Macrotransitief Aartsmystisch/Aartsmystagogisch Onderwijs (MAAO I/II/III)

Alle soorten van (oud)hemellichamen en hun zeer specifieke (oud)omgevingen kunnen macrotransitief onderwezen worden. Elke MAAO-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen de geestcelbereikbaarheid leert begrijpen en ervaren van alle mogelijke ruimtelijke (oud)structuren en hun zeer specifieke scheppende gelaagdheden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Kosmosociobio/eco/geomologie ea.

Klimaat-Landschappelijk Burgerberaad Het Landhuis – Macrotransitief Omgevingsbelichaamd Besturen (MOB I/II/III)

Elk (oud)landschap en elk (-)grootlandschap ooit wordt door (-)omgevingsbelichaming spontaan in innerlijke burgerberading gebracht door het Wereldcelbewustzijn van onze Moederplaneet. Elke MOB-presentatie/meditatie wordt hoogmacrotransitief gegeven zodat elkeen deze omgevingsburgerberading leert aanschouwen en eraan deelachtig leert te zijn zodat al onze (macro)ecologische systemen vertegenwoordigd kunnen worden/zijn in het nieuwe verbindende omgevingscelweten van al onze begaafden, sensitieven en transitieven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Ecomologie Econoecomologie Socioecomologie / Kosmoecomologie Kosmoeconoecomologie Kosmosocioecomologie

Macroecomologie Macroeconoecomologie Macrosocioecomologie ea.

Kosmisch Celbewustzijn Het Hemelhuis – Macrotransitief Celbewustzijns-Onderwijs (MCO I/II/III)

Het innerlijke kind is steeds het stille celbewustzijn dat wacht op gerichte aandacht in een inzichtelijk, oorzakelijk tot zelfs een primordiaal kader. Elke MCO-presentatie/meditatie wordt hoog(macro)transitief gegeven zodat elkeen leert zijn/haar innerlijk kind aan te halen en bij te staan in alle (omgevings)noden zodat het integraal kan meegroeien met alle betrokken lichamelijkheden ooit. Ook het intrinsiek celverbinden met elke bereidwillige levende wordt aangeleerd zodat ‘omgevingsbelichaamd samenzijn’ geen loos woord hoeft te blijven. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Celbewustzijns-Onderwijs

Kosmisch Celbewustzijns-Onderwijs

Macrokosmisch Celbewustzijns-Onderwijs

Quantumevolutie De Zelfzwaartekracht – Macrotransitief Quantumevolutionair Onderwijs (MQO I/II/III)

Onze (donkere) quantumevolutie is volledig kenbaar en integreerbaar. Elke MQO-presentatie/meditatie wordt transitief gegeven zodat elkeen dit in oorsprong Joviaans Zwart Vacuum en haar (donkere) kwantisatiecultuur leert kennen, begrijpen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Quantumbio/eco/geomologie – Quantumexobio/eco/geomologie – Quantumgravitobio/eco/geomologie

Lusquantumbio/eco/geomologie

Tachyonbio/eco/geomologie

Quantum Zwaartekracht Evolutie

Co-Transitieleerstoel Nele & Tijl – Macrotransitief Koppelbelichaamd Onderwijs (MKO I/II/III)

Elk koppel en elke groep van koppels kan/kunnen tegelijkertijd tesamen macrotransitief onderwezen worden zodat zij alle celbewustzijnsverwezenlijkingen samenbelichaamd leren delen en samen specifieke omgevingstalenten leren ontwikkelen ifv volksverheffing en landschapsverheffing. Elke MKO-presentatie/meditatie wordt co-macrotransitief gegeven zodat beiden en in groep tesamen nieuwe ervaringen leren cellulair te registreren en te integreren. Ook heel de transgenerationaliteit van beiden en verderdoor wordt dan aangeleerd co-integratief te delen en af te werken. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrosociobio/eco/geomologie

Plantensfeer De Groene Man – Macrotransitief Botanisch Onderwijs (MBO I/II/III)

Elke (oud)plantensoort en elke (oud)kombinatieplantensoort ooit kan cellulair geïntegreerd worden. Elke MBO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen leert communiceren met mossen, korstmossen, algen, grassen, koralen, wieren, planten, bomen en wouden. Ook het transitief leren invoelen der plantenziektes is een essentieel onderdeel van dit aanbod. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant België

Macrofytobio/eco/geomologie ea.

Meditatiehuis Schip van Kalis – Transitief Macrobio/eco/geologisch Onderwijs (TMO I/II/III)

Dagdagelijks worden er macromeditaties aangereikt om omgevingsbelichaming pragmatisch te oefenen. Elke TMO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat elkeen zijn/haar grotere belichamingsverantwoordelijkheden leert ervaren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Macrobio/eco/geomologie

Gidspunt Kludde – Macrotransitief Ethnobio/eco/geologisch Onderwijs (MEO I/II/III)

Elke streek heeft haar eigen legendarisch-historische ontstaansgeschiedenissen die allen omgevingslichamelijk integreerbaar zijn. Dit macrotransitief palaeo-ethnologische onderzoek inspireert vele andersbegaafde jongeren tot een eigen hoogempathisch streekonderzoek onder vele nieuwwetenschappelijke noemers. Elke MEO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat eenieder zijn/haar omgevingen en oudomgevingen oorzakelijk leert invoelen en integreren. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Palaeoethnobio/eco/geomologie

Reuzenheemmuseum Abaris – Macrotransitief Museaal Onderwijs (MMO I/II/III)

Elke (hogere) oudomgevingsbelichaming kan ook macrotransitief aangereikt worden zodat een Volkshogeschool met een uitgebreide geïntegreerde Volksbibliotheek annex Volkslithotheek meerdere hoogtransitieve onderwijsmogelijkheden tegelijk kan aanbieden. Elke MMO-presentatie/meditatie wordt macrotransitief gegeven zodat eenieder een globale inkijk krijgt in de vele dynamische landschapsmogelijkheden van dit nieuwe levende heemmuseale heelonderwijs. Elke (oud)heem- en (-)reuzenheemmuseale diepte kan ook telemeditatief gegeven worden. Een kleine vergoeding is aangewezen.

Pierre

pierre.vleminckx1960@gmail.com 0032(0)33453775

Kloosterstraat 55 2880 Bornem Klein-Brabant Belgie

Reuzenheemkundige Kring Genoveva van Brabant

Gigantobio/eco/geomologie